Rotavirus Enfeksiyonu Sonrası Sekonder Bakteriyemi

Tuğba Güler,Soner Sertan Kara,Ali Fettah,Özde Nisa Türkkan

  •  Yıl : 2018
  •  Cilt : 34
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 31-33
Özeti İshal çocuklarda önemli mortalite ve morbidite nedeni olmaya devam etmektedir. Rotavirüs enfeksiyonları bebeklerde ve küçük çocuklarda görülen şiddetli gastroenteritlerin en başta gelen nedenlerindendir. Rotavirüse bağlı nadiren sekonder bakteriyemi olguları bildirilmiştir. Sekiz aylık erkek hasta rotavirüs gastroenteriti ve orta derecede dehidratasyon tanılarıyla serviste izleme alınmıştır. İntravenöz hidrasyon ve oral probiyotik saşe ile şikayetleri gerileyen hastanın yatışının 3. gününde ateşleri tekrar yükselmiş, genel durumu kötüleşmiş ve sepsis tanısı konulmuştur. Yoğun Bakım Ünitesinde izleme alınan ve ampirik olarak seftriakson, amikasin ve vankomisin başlanan hastanın kan kültüründe seftriakson ve amikasine duyarlı Klebsiella oxytoca üremesi olmuştur. Vankomisin kesilmiş, diğer tedavileri toplam 14 gün verilmiştir. Kliniği tamamen düzelen hasta taburcu edilmiştir. Rotavirüse sekonder bakteriyel sepsis önemli bir klinik durumdur. Kırksekiz saatten uzun süren veya düşüp tekrar yükselen ateş uyarıcı olmalıdır. Rotavirüs aşılamasının önemi, hastalığın komplikasyonlarında azalma sağlayabileceğinden dolayı vurgulanmalıdır.

 

Diarrhea goes on to be an important reason of morbidity and mortality in childhood. Rotavirus infections are among the most common casues of severe gastroenteritis in infants and small children. Secondary bacteremia cases after rotavirus have been rarely reported. An eight month of boy was hospitalized due to rotavirus gastroenteritis and moderate dehydration. After his symptoms resolved with intrevenous hydration and probiotic sachet, fever and deteriotation in general condition were realized on the third day and sepsis was diagnosed. He was monitorized in Intensive Care Unit and started ceftriaxone, amikacine, and vancomycine empirically. His blood culture grew Klebsiella oxytoca which was sensitive to ceftriaxone and amikacine. Vancomycine was stopped and other antibiotics were given for totally 14 days. He was discharged when recovered completely. Bacterial sepsis secondary to rotavirus is an important clinical situation. Fever lasting more than 48 hours or fever rising after remission should be alarming. The importance of rotavirus vaccination should be emphasized because of its probable protective effects on disease complications.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Tuğba Güler, ERZURUM BÖLGE EAH TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Güler T, Kara SS, Fettah A, Türkkan ÖN. Rotavirüs Enfeksiyonu Sonrası Sekonder Bakteriyemi. Selcuk Med J 2018;34(1): 31-33.

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Rotavirus Enfeksiyonu Sonrası Sekonder Bakteriyemi, Olgu Sunumu,
, Vol. 34(1)
Geliş Tarihi : 30.12.2015, Kabul Tarihi : 07.11.2016
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme