Saç Ve Plazma Selenyum Seviyelerinin Angiografik Ciddi Koroner Arter Hastaliği İle İlişkisi

Aysun Çetin,İsmail Koçyiğit,Ömer Şahin,Deniz Elçik,Fatma Kılıç,Fatih Koç,Nihat Kalay,Mehmet Güngör Kaya

  •  Yıl : 2011
  •  Cilt : 27
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 101-104
Özeti Selenyum oksidatif sistemin önemli bir parçası olan eser elementtir. Selenyum metabolizmasında bozuklarda kardiyovasküler hastalıkların gelişebileceği gösterilmiştir. Fakat koroner arter hastalığı (KAH) olan hastalarda selenyum düzeyleri hakkın yeterli veri yoktur. Bu çalışmada anjiyografik olarak ciddi KAH tespit edilen hastalardaki serum ve saç teli selenyum düzeylerini araştırdık. Çalışmaya 52 hasta dahil edildi. Koroner anjiyografide ciddi stenoz (≥ %50) tespit edilen 34 hasta KAH grubunda dahil edildi. Koroner arterleri normal olan 18 hasta kontrol grubuna alındı. Tüm hastalardan saç teli ve plazma örnekleri alınarak selenyum düzeyleri ölçüldü. Saç teli selenyum seviyesi kontrol grubunda daha fazla olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (Kontrol grubu: 0.6±0.8, KAH grubu: 0.4±1.1, p=0.2). Plazma selenyum seviyesi KAH grubunda anlamlı olarak fazla bulundu. (Kontrol grubu: 71±8, KAH grubu: 80±6, p71 olmasının ciddi KAH öngörmesindeki duyarlılığı; 88.24 (%95 CI:72.5 - 96.6) özgüllüğü: 72.22 (%95 CI: 46.5 - 90.2) olarak ölçüldü. Saç teli selenyum düzleri ile plazma düzeyleri arasında anlamlı korelasyon bulundu. Literatürdeki farklı sonuçlar elde edilmesine rağmen çalışmamızda plazma selenyum seviyeleri ciddi KAH varlığı ile yakın ilişkili bulundu.

 

Trace element selenium is an important part of the oxidative system. It was shown cardiovascular disease in selenium metabolism disorders. However there is no clear data about selenium level in patients with coronary artery disease (CAD). In this study, we investigated the hair and plasma selenium levels in patients who have severe angiographic coronary artery disease. Total 52 patients were included the study. Thirty eight patients who have severe coronary stenosis (≥50%) were included to CAD group. Control group was consisted 18 patients with normal coronary artery. Hair and plasma specimen was taken from all patients to measure selenium levels (mg/dl). Hair selenium was similar in two groups (Control group: 0.6±0.8 vs. CAD group: 0.4±1.1, p=0.2). Plasma selenium levels was higher in CAD group (Control group: 71±8, vs. CAD group: 80±6, p
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Aysun Çetin, ERCİYES ÜNİV. BİYOKİMYA TIP BİYOKİMYA
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Saç Ve Plazma Selenyum Seviyelerinin Angiografik Ciddi Koroner Arter Hastaliği İle İlişkisi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 27(2)
Geliş Tarihi : 29.03.2011, Kabul Tarihi : 19.04.2011
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme