Saçlı Deri İnvazyonu Yapan Bir Glioblastoma Multiforme

Sevil Alan,Ethem Göksu,Cumhur İbrahim Başsorgun,Tanju Uçar

  •  Yıl : 2015
  •  Cilt : 31
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 134-136
Özeti Glioblastome multiforme (GBM) en malign glial tümördür. Hastaların % 90’ ı tanı konulduktan sonraki iki yıl içinde kaybedilir. Nadiren ekstrakranial metastaz yapar. GBM’ nin deri metastazıyla ilgili literatürde bildirilen vaka sayısı çok azdır. Biz burada eski kraniotomi skarı üzerinde keloid benzeri oluşumlarla başvuran, saçlı deri tutulumu yapmış bir GBM olgusunu sunduk. 35 yaşında erkek hasta frontal bölgede insizyon skarına uyan bölgede deriden kabarık, sert, deri renginde, infiltre papüllerle dermatoloji polikliniğine başvurdu.10 gün içinde papüler lezyonlar nodüler forma ilerledi. Nodüler lezyondan alınan biyopsi sonucu GBM ile uyumlu rapor edildi. 2 ay içinde papüller frontal saçlı derinin tamamını örten dev tümöral bir kitleye dönüştü. Saçlı deri invazyonundan ortalama 3 ay sonra hasta exitus oldu.

 

Glioblastoma multiforme (GBM) is the most malign glial tumor. It rarely causes skin metastasis. It is frequently misdiagnosed as a primary subcutaneous tumor. The number of cases related to skin metastasis of GBM reported in the literature is limited. We here presented a GBM case with scalp invasion and applied with cheloidlike formations on the old craniotomy scar. The patient applied to us with cutaneous, firm, infiltrated nodules in skin color in area concomitant with the incision scar on frontal region. Within 2 months, the nodules turned into a giant tumoral mass covering whole frontal region. The result of the biopsy conducted on nodular lesions were reported as undifferentiated tumor (malign tumor metastasis) scalp. The patient died 3 months after scalp invasion.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sevil Alan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatology and Venereology
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Alan S,Göksu E,Başsorgun Cİ,Uçar T.Saçlı Deri İnvazyonu Yapan Bir Glioblastoma Multiforme. Selcuk Med J 2015;31(3): 134-136

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Saçlı Deri İnvazyonu Yapan Bir Glioblastoma Multiforme, Olgu Sunumu,
, Vol. 31(3)
Geliş Tarihi : 19.02.2014, Kabul Tarihi : 30.05.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme