Safra Kesesi Agenezisi; Nadir Bir Konjenital Hastalık

Murat Çakır,Tevfik Küçükkartallar,Ahmet Tekin,Adil Kartal

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 126-127
Özeti Safra kesesi agenezisi toplumda 10000’de 1-2 arasında görülen nadir konjenital anomalidir. Olgular üst karın ağrısı gibi biliyer tip bulgularla karşımıza çıkabilirler. Ultrason biliyer semptomlar için ilk tercih edilecek görüntüleme yöntemidir. Ancak ultrasonografi ile safra kesesi agenezisini sıklıkla yanlış yorumlanır. Laparoskopik cerrahi esnasında teşhis edilen safra kesesi agenezisi ve safra yolları amomalisini olan olguyu sunduk. Sonuç olarak birçok hastanın tanısı laparoskopi sonrası açık cerrahi kolesistektomi esnasında safra kesesinin olmaması ile teşhis edilir. Laparoskopi esnasında safra kesesi agenezisinden şüphelenildiğinde açık cerrahi prosedüre geçmek gereksizdir. Aksi halde biliyer kanal yaralanması ile birlikte artmış mortalite ve morbititeye neden olunabilir.

 

Agenesis of the gallbladder is a rare congenital anomaly occurring in 1 to 4 people of a population of 10000. It may present with biliary type symptoms such as upper abdominal pain requiring further investigation. Ultrasound is the first choice of imaging for biliary symptoms but is frequently misleading in the context of Gallbladder Agenesis. We report a case of congenital Gallbladder Agenesis and a biliary tract abnormality diagnosed by laparoscopy. As a result most patients are diagnosed following conversion of laparoscopic to open cholecystectomy and subsequent failure to identify the gallbladder. Failure to suspect Gallbladder Agenesis at laparoscopy can result in unnecessary open surgery and a high risk of bile duct damage with corresponding postoperative morbidity and mortality.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Murat Çakır, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genal Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Çakır M,Küçükkartallar T,Tekin A,Kartal A.Safra Kesesi Agenezisi; Nadir Bir Konjenital Hastalık. Selcuk Med J 2014;30(3): 126-127

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Safra Kesesi Agenezisi; Nadir Bir Konjenital Hastalık, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(3)
Geliş Tarihi : 06.12.2012, Kabul Tarihi : 08.01.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme