Sağ Tarafta Zenker Divertikülü

Tuğrul Çakır,Cemal Özben Ensari,Arif Aslaner,Burhan Mayir,Mehmet Tahir Oruç

  •  Yıl : 2016
  •  Cilt : 32
  •  Sayı : Ek
  •  Sayfa : 51-52
Özeti Zenker’in divertikülü (Faringeal poş) krikofaringeal kas üstündeki farenks mukozasının nadir görülen bir pulsiyon divertikülüdür. Sıklıkla sol tarafta ve yaşlı hastalarda görülür. Başlıca tipik belirtileri disfaji, regürgitasyon, kronik öksürük, aspirasyon ve kilo kaybıdır. Semptomatik büyük divertikülü olan olguların cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekmektedir. Son yıllarda endoskopik tedaviler ile başarılı sonuçlar bildirilse de divertikülektomi ve myotomi halen en iyi tedavi yöntemi olarak gözükmektedir. Bu çalışmada 36 yaşında kadın hastada sağ taraf yerleşimli bir Zenker divertikül olgusu, kliniği ve tedavi yönetimi literatür eşliğinde gözden geçirilmiştir.

 

The Zenker’s diverticulum (pharyngeal pouch) is a rare pulsion diverticulum of the mucosa of the pharynx just above the cricopharyngeal muscle. It occurs at the left side and was commonly seen in elderly patients. Maintypical symptoms include dysphagia, regurgitation, chronic cough, aspiration and weight loss. Symptomatic patients with large diverticulum should be treated surgically. Although in recent years successful results with endoscopic therapy has been reported, diverticulectomy and myotomy are still seems to be the best treatment. In this study, a case of 36 years old woman with rightsided Zenker’s diverticulum, clinical presentation, and management are reviewed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Tuğrul Çakır, Kamu Hastaneler Kurumu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Sağ Tarafta Zenker Divertikülü, Olgu Sunumu,
, Vol. 32(Ek)
Geliş Tarihi : 30.12.2014, Kabul Tarihi : 27.04.2015
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme