Santral Sınır Sıstemı Prion Hastalıkları

Emel Türk Arıbaş,Mustafa Altındiş

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 241-246
Özeti Salival sinir sisteminin (SSS) prion hastaliklan, henzer klinik seyir ye histopatolojik hulgular teren, insanlar ye bazi hayvanlarda spongiforin en-sefalopati denilen tabloya neden olan infeksiyoz has-talikiardandir (Tablo 1). Spongiform ensefalopatiler, SSS'nin yaya§ infeksiyonlanndan olup, prionlar ta-rafindan olu§turulur. Sigurdsson, uzun inkiibasyon, uzun klinik seyir, oldurucu sonuc, tek organ sis-temine sinirlanan patoloji ye kisitli sayida duyarli ko-nakgiya sahip ohm bu hastaliklan tanimlamak igin "slow" infeksiyonlar terimini kullanmi§tir. Bu has-taliklarda nbron kaybi, astrositlerde proliferasyon ve hipertrofi, noronal vakualizasyon va zayif inf-lamatuvar cevap ortak Ozellikler olup, patolojik tab-lolan aynidir ye transmissible (gegirilebilir) no-rodejent.trati f hastalik olarak isirnlendirilir

 

Prion diseases of the salival nervous system (CNS) are among the infectious diseases that cause a similar clinical course, histopathological hulgular, and the picture called spongiforin en-cephalopathy in humans and some animals (Table 1). Spongiform encephalopathies are pedestrian infections of the CNS and are caused by prions. Sigurdsson used the term "slow" infections to describe these diseases, which have long incubation, long clinical course, fatal outcome, pathology limited to single organ system and a limited number of sensitive co-iris. In these diseases, nbron loss, proliferation and hypertrophy in astrocytes, neuronal vacualization and weak inflammatory response are common features, the pathological picture is the same and the transmissible, no-rodejent.trati f disease is irritated.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Emel Türk Arıbaş, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Santral Sınır Sıstemı Prion Hastalıkları, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme