SARS-CoV-2’nin Hematolojik Hastalıklar Üzerindeki Etyolojik Rolü

ATAKAN TEKİNALP, ÖZCAN ÇENELİ, MUHAMMED EMİN GÜZEL, MİRAÇ BURAK BAŞGÜN, SİNAN DEMİRCİOĞLU

  • Yıl : 2022
  • Cilt : 38
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 40-44

Amaç: Çalışmanın amacı, COVID-19 enfeksiyonu sonrası hematolojik tanı alan hastalarda SARS-CoV-2 virüsü ve
hematolojik hastalıklar arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Hastalar ve Yöntem: 1 Nisan 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında, herhangi bir malign ya da otoimmün
hematolojik hastalık tanısı alan hastalar arasında, öncesinde COVID-19 enfeksiyonu geçirenler retrospektif olarak
değerlendirildi. Tanı öncesinde COVID-19 geçiren ve geçirmeyen hastalar karşılaşt ırıldı.
Bulgular: Yeni tanı alan 305 hastanın 24 (%7,8)’ünün öncesinde COVID-19 öyküsü olduğu tespit edildi. İki hasta
grubunda da en sık tanı non-Hodgkin Lenfoma (NHL)’ydı. NHL ve agresif seyirli NHL sıklığı istatistiksel olarak
anlamlı olmamakla birlikte öncesinde COVID-19 öyküsü olan hasta grubunda daha yüksek bulundu (%25,1’e
karşın %23,1, p=0,143 ve %66,6’ya karşın %56,9, p=0,094). Temel hematolojik değerler iki grup arasında
benzerdi. COVID-19 tanısı ile hematololojik hastalık tanısı arasında geçen medyan süre 4,1 (0,6-11,8) ay olup en
kısa süreli tanı İmmün Trombositopenik Purpura, en uzun süre ise Multipl Miyelom tanılı tanılı hastada saptandı.
Malign hasta grubunda tanıya kadar geçen medyan süre daha uzun bulundu (4,5 aya karşılık 2,5 ay, p=0,070).
Sonuç: Bu çalışma ile COVID-19 enfeksiyonunun, malign ve otoimmün patogenezli hematolojik hastalıklar için
etyolojik bir faktör olabileceğini vurguladık.

Atıf yapmak için : Tekinalp A, Çeneli Ö, Güzel ME, Başgün MB, Demircioğlu S. SARS-CoV-2’nin Hematolojik Hastalıklar Üzerindeki Etyolojik Rolü. Selcuk Med J 2022;38(1): 40-44
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
SARS-CoV-2’nin Hematolojik Hastalıklar Üzerindeki Etyolojik Rolü
, Vol. 38 (1)
Geliş Tarihi : 28.02.2022, Kabul Tarihi : 28.02.2022, Yayın Tarihi : 08.03.2022
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;