Scimitar Sendromu

Sevgi Pekcan,Cüneyt Karagöl,Hayrullah Alp,Tamer Baysal,Hasibe Artaç,İsmail Reisli,Derya Çimen,Sevim Karaarslan

  •  Yıl : 2015
  •  Cilt : 31
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 85-87
Özeti Scimitar” sendromu nadir görülen bir pulmoner venöz dönüş anomalisi olup, sağ taraf pulmoner venlerinin inferior vena kava veya sağ atriuma açılması ile karakterizedir. Bu anomaliye, sağ akciğer hipoplazisi, bronşiyal anomali, akciğerin sistemik arteriyel kanlanması (pulmoner sekestrasyon) ve dekstrokardi gibi anomaliler de eşlik edebilir. Bu tek ve genişlemiş pulmoner ven düz grafilerde, sağ akciğerin orta zonundan kardiyofrenik açıya doğru uzanan, Türk Palası’na (scimitar) benzeyen bir gölge halinde izlenir. Makalemizde, sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonu nedeniyle araştırdığımız ve scimitar sendromu tanısı koyduğumuz bir çocuk vaka sunulmuştur.

 

Scimitar syndrome is a rare congenital partial pulmonary venous return anomaly that is characterized with anomalous pulmonary venous drainage of the right sided pulmonary veins to the inferior vena cava or the right atrium. It may be accompanied with hypoplasia of the right lung with bronchial abnormalities, dextra position of the heart and systemic arterial supply to the lung. Radiologically, this anomalous vein appears as a scimitar-like shadow (Turkish Swords) on chest x-ray, and runs from the middle of the right lung to the cardiophrenic angle. In our report, we have presented a child with scimitar syndrome who was evaluated for recurrent lower respiratory tract infection.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sevgi Pekcan, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Pekcan S,Karagöl C,Alp H,Baysal T,Artaç H,Reisli İ,Çimen D,Karaarslan S.Scimitar Sendromu. Selcuk Med J 2015;31(2): 85-87

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Scimitar Sendromu, Olgu Sunumu,
, Vol. 31(2)
Geliş Tarihi : 15.03.2013, Kabul Tarihi : 08.08.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme