Şeffaf Ve Kataraktöz İnsan Lenslerinde Süperoksit Dismutaz Aktivitesi

Mehmet Balcı,Nazmi Zengin,Ömer Akyol,İlker Durak

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 453-456
Özeti Süperoksit disinutaz (SOD), oküler lensi oksidatif hasardan koruyan önemli enzimlerden biridir.Bu çalışmada, yirmi olgunlaşmamış SOD aktivitesi. ve on iki matür kataraktlı lens ve beş şeffaf lens karşılaştırıldı. Şeffaf lens grubundaki ortalama SOD aktivitesi, sırasıyla olgun ve olgunlaşmamış katarakt gruplarında 0.487: I: 0.153 U / mg protein iken 0,408 ± 0.114 Ulmg ve 0.229 ± 0.103 Ulmg protein olarak ölçüldü. Bu sonuçlar, olgun taraktozlu lenslerde SOD aktivitelerinin berrak lenslere göre önemli ölçüde azaldığını gösterdi (p <0.05). Sonuçlarımız ka-taraktın olgunlaşması ile aktivitede gra-dual azalma olduğunu ortaya koysa da, immatür ve matür kataraktlı lensler arasında gözlemlenen fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p> 0.05). Anlam: Tüm lens gruplarının çekirdeklerinde kortekse göre SOD aktivitelerinin oldukça azaldığı görüldü (p <0.05). Bu çalışmanın sonuçları, oksidatif stresin senil ca-taraktogenezde rol oynayabileceği hipotezini desteklemektedir.

 

Superoxide disinutase (SOD) is one of the im-portant enzymes that protects the ocular lens from oxidative damage.In this study, SOD activities in twenty immature. and twelve mature cataractous lenses and .five clear lenses were compared. The mean SOD activity in the clear lens group was me-asured to be 0.487 :I: 0.153 U/mg protein whilst it was 0,408 ±0.114 Ulmg, and 0.229 ± 0.103 Ulmg protein in the mature and imature cataractous gro-ups, respectively. These results indicated sig-nificantly lowered SOD activities in mature ca-taractous lenses as compared to those of the clear ones (p<0.05). Although our results revealed a gra-dual decrease in activity with maturation of ca-taract, the difference observed between immature and mature cataractous lenses was not statistically significant (p> 0.05). MeaningfUlly decreased SOD activities were found in the nuclei of all lens groups when compared to those of the cortex (p<0.05). Re-sults of the present study support the hypothesis that oxidative stress might play a role in senile ca-taractogenesis.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Balcı, Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi Göz Kliniği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Şeffaf Ve Kataraktöz İnsan Lenslerinde Süperoksit Dismutaz Aktivitesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(4)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme