Seksüel Gelişme Bozuklukları Olan Olgularda Seks Kromozom Düzensizliklerinin Değerlendirilmesi

Sennur Demirel,Tülin Çora,Hatice Gül Dursun,Ayşe Gül Zamani,Hasan Acar,Aynur Acar

  •  Yıl : 1997
  •  Cilt : 13
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 13-16
Özeti Seksüel gelişme bozuklukları nedeniyle sitogenetik analizi istenen 275 olgu incelendi ve 20 Turner sendromu, 9 Klinefelter sendromu, 4 hermafrodit, 1 saf gonadal disgenezi, 4 testiküler feminizasyon sendromu saptandı. Bu olguların ön tanı ile karyotip uyumu, insidansı ve oluşum mekanizmaları literatür ışığında tartışıldı.

 

Cytogenetical analyses of 275 cases with sus-pecwd ahnormal sexual development were done. Among them Turner syndrome in 20. Klinefelter syndrome in 9, hermaphroditism in 4. gonodal dysgenesis in 1, and testicular feminization in 4 cases were found. Correlation of clinical diagnosis to cytogenetical diagnosis. incidance, and the mec-hanism of disorder were discussed in the light of li-teratures.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sennur Demirel, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Seksüel Gelişme Bozuklukları Olan Olgularda Seks Kromozom Düzensizliklerinin Değerlendirilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 13(1)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme