Selcuk Unıversıtesı Egıtım Ve Aratırma Hastanesı Calısanlarının Hepatıt B Ye Awı Ile Ilgili Tutumlar

Said Bodur,Mustafa Altındiş,Emel Türk Arıbaş

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 199-203
Özeti Bu çalışmada, Hepatic B yintimkn riskli grup-Malan plan hastane cakanlart ve trlr faktiltesi son my' ogerencikrinin, HBV enfeksiyonu ve a►s, Ale tutuntlart degerlendirildi. AraFtirmaya kaidan 267 hastarte cahlamnin 121'i(%45.3) hekim, (%14.91 heist ire- ebe, 291u(%10.9) laborant-Saghk teknisveni, 2471 (%8.9) hastabalac, Ye 531il (9019.8) son snuf Ogrencisi idi. Saghk personelinin % 28.07 calt,yntalarmda kendilerine hepatit bula►na riskinin olmadtguu ifade etti. Gorfigilenkrin % 61.7'sinin daha once hepatit tahlilleri yapthgt, %14.2'sinin kendisinin, % 11.6'smm da birinci derece yaktnm hepatit 13 gecirdigi Ogrenildi. Hekimkrin yam assth iken (%48.7), bu oran henwire-ebe, laborant- saghk tekniAyeni ve hasta bakullara dogru giderek %20.8'e kadar dtipnekteydi. Hastane rakyanlannin % 58.17 rahimalar, esnasmda HBV enfeksivonu bu-lapnasma karp &km alamadiklaruu soylerken, hekint dip personelin % 15.07nin bulaima ollarr hakkutda ohnathg, anlaphh.

 

In this study, groups include 121 (45.3%) physi-cians, 40( 14.9%) nurses, 29(10.9%) laboratory tech-nicians, 24(8.9%) trained nurse and 53(19.8%) me-dical students. While 28% of the health care ►vorkers considered themselves not to be in risk of HBV transmission, 61.7% of these have been investigated for HBV markers. 14.2% of the interviewed group and first degree relatives of 11.6% of the same group sustained hepatitis B infection. While half of physicians were given vaccine. the rate of infection seen in nurse aids. laboratory technicians and tra-ined nurses decreased to 20.8%. 58.1% of health care workers didn't describe control measures to prevent HBV transmission in the course of working. 15.0% of the interviewed people with the exception of physicians $vere not knowledgeable about trans-mission routes.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Said Bodur, SÜMTF Tıp Halk Sağlığı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Selcuk Unıversıtesı Egıtım Ve Aratırma Hastanesı Calısanlarının Hepatıt B Ye Awı Ile Ilgili Tutumlar, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme