Selçuk Ünıversıtesı Tıp Fakültesiınde Acil Servıs Uygulamalari Ve Yenı Bir Uzmanlik Dali Olarak Acil Tıp Hekimliği

M. Ali Uygun,Ali Çalıkuşu,Başer Cander,Mevlüt Doru

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 457-464
Özeti Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yar-dım Anabilim Dalı 1995 yılı Eylül ayında ça-lışmaianna başlamıştır. 1 Eylül 1995 ile 31 Mart 1996 tarihleri arastnda Acil Servise 7349 hasta baş-vurmuştur. Başvuru nedenleri arasında ilk sırada trauma (%32.7) gelmektedir. Travmaların % 51' i trafik kazaları neticesinde meydana gelmiştir. Trav-ma kurbanlarının % 56' simi! 15-45 yaşları arasında bulunduğu görülmüştür. Acil Seı-vise başvuranlar günün saatlerine dağılımı incelendiğinde hastaların en çok gündüzleri 11.00 ile 13.00, akşamları 18.00- 21 .00 saatleri arasında başvurdukları anlaşılmıştir_ Türkiye' de Acil Tıp Uzmanlığı Eğitimi henüz emeklenıe dönemindedir. Acil Tıp Hekimlerinin gö-reve başlamasıyla birlikte Acil Servislerde sunulan hizmetin kalitesi artacaktır.

 

Department of Emergency Medicine was es-tablished in Selçuk University in Septemher 1995 . During the period hetween Septemher 1 1995 and March 31, 1996 7349 patients administered to ouı-Emergency Department. Trauma was the most com-mon problem, accounting 32.7 % of all visits_ Motor vehicle trauma accounted 51% of all traumatic pre-sentations. 56% of injured patients vere hetween 15 and 45 years old. When we studied the patient ar-by time of day, we found ıhat there was an increase in patient arrivals hetween 11.00 and 13.00 irr day and 18.00 and 21.00 in the evening. Residency training in emergency medicine is irr its infancy itr Turkey, and the presence of specialists will help inzprove qualky of enıergency medi•al care in our counn-y.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : M. Ali Uygun, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Selçuk Ünıversıtesı Tıp Fakültesiınde Acil Servıs Uygulamalari Ve Yenı Bir Uzmanlik Dali Olarak Acil Tıp Hekimliği, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(4)
Geliş Tarihi : 13.10.1996, Kabul Tarihi : 13.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme