Selçuk Ünıversıtesı Yemekhanelerınde Çalışan Personelın Portörlük Durumunun Araştırılması

Bülent Baysal,Emine İnci Tuncer,Ahmet Saniç,Halil Özerol,Büyük Neşati

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 347-351
Özeti Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi yemekhanele-rinde çalışan 111 kişinin portörlük durumları ince-lenmiştir. Bakteriyolojik incelemelerde boğaz salgtlarında %4.5 S.aureus, %2.7 A grubu B hemolitik strepte-kok; burun salgılarında %17.1'si yoğun olmak üzere %73.9 S.aureus, %4.5 Gram negatif basil; el ve tırnak kültürlerinde ise %7.2'si yoğun olmak üzere %57.7 S.aureus, %9.9 Gram negatif basil üretilmiş olup, burunun patojen Stafilokok kolonizasyonu dikkat çekici bulunmuştur. Gaitada Salmonella ve Shigella cinsi bakteriler ile karşılaşıltnamış olup, parazitolojik incelemede personelin %4.5'inin hebnintiyazlı %3.6'sının giar-diazlı olduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca bu kişilerin serumlarında HBs antijeni arannuş ve %7.2 pozitiflik saptanmıştır. Portörlük açısından gerekli önlemler alınmış olup, yemekhane personelinin düzenli olarak takip ve kontrolu yapılmaktadır.

 

In this study, the conditions of carriage among 111 people working in the kitchens of Selcuk University were evaluated. From pharyngeal secretions 4.5% S.aureus, . 2.7% B hemolytic streptecocci; from nasal secretion 73.9% S.aureus, 4.5% Gram negative bacilli; From hand and nail scrapings 57.7%S.aureus, 9.9% Gram negative bacilli were grown. The pathogen Staphylococci colonization of nasal secretions were interesting. No Salmonella and Shigella species was found in the feces speciment, and it was found by parasitological evaluaton that %4.5 of the workers have helminthiasis and 3.6% giardiasis. The percentage of HBsAg was 7.2%. The necessary precautions were taken, and follow-up examinations and controls carried out quarterly.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bülent Baysal, Necmettin erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Selçuk Ünıversıtesı Yemekhanelerınde Çalışan Personelın Portörlük Durumunun Araştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(3)
Geliş Tarihi : 16.11.1991, Kabul Tarihi : 16.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme