Semirijid Penil Protez Uygulanan 15 Hastanın Değerlendirilmesi

Ahmet Serel,Ahmet Öztürk,Mehmet Tahoğlu,Alim Koşar

  •  Yıl : 1997
  •  Cilt : 13
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 251-254
Özeti 1994-1997 yılları arasında organik erektil dis-fonksiyon tatlısı konulan 15 hastaya tedavi olarak semirijid penil protez implanrasvonu yapıldı ve kli-nik ,-voruıçhırı tartışıldı, Ayrıca tüm hastalara bir soru form U dağıtılarak kendileı-inin 1,e part-nerlerinin implantasyonla ilgili olarak düşünceleri araştirddı. Hastaların çoğıaıda etvf>lofik nedeni vasküler patolojiler oluşturuşonhı. Hiçbir hastada perioperatif ve postoperatif ciddi bir 4oınplikasşon oluşmadı. implatztayyonla olarak hasta part-nelerinin tümü olumlu düşünce bildirililer Organik erektil di*.mksivon tedavisinde seınirtM penil lantasyonlarımızin ilk sonuçları bu tedavi yönteminin hastalarda güvenli ve başarılı bir şekilde uygulanabileceğini göstermektedir.

 

Peııile prostlıeses are a well-established form of therapy for erecrile dy.sfunction. We •eport our ini-rial cilincal experience -with 15 cases using se-mirigid penile prosthesis. Patient and partner sa-tiVacrion were alsa evaluated with a questionnaire. Our study showed that the main etiologieal eause was vascıdar pathologies_ We did not observe any serious perioperative and postoperative comp-lication. The evaluation demonstrated that patients and partners vere satisfied -with use of penile We coneluded that- the semirigid penile imp-haus had good cilincal results in the trıanagement of organ C erectile dy.Nfunction.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Serel, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Semirijid Penil Protez Uygulanan 15 Hastanın Değerlendirilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 13(4)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme