Serebral Ve Serebellar İnfarktların Lokalizasyonu: Bilgisayarlı Tomografik Çalışma

Saim Açıkgözoğlu,Mustafa Erken,Kemal Ödev,Mehmet Emin Sakarya,Serdar Tarhan

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 231-234
Özeti Serebral ve serebellar infarkth 170 hasta çalışma kapsamına almdı. 917 erkek, 79'u kadın olup, ortalama yaş 55Itir. 88 hastada infarkt solda, 60 hastada sağda idi. Hastaların çoğunda laküner ve parietotemporal bölge infarktı vardı.

 

We reviewed 170 patients with cerebrum and cerebellum infarcts. There were 91 men and 79 women. The average age was 55 years. 88 lesions were lıft-sided. and 60 lesions were right-sided. The nıajority of patients had lacunar and parietotemporale zone infarcts.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Saim Açıkgözoğlu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Serebral Ve Serebellar İnfarktların Lokalizasyonu: Bilgisayarlı Tomografik Çalışma, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme