Serebrovaskoler Hastalıklarda Ekg Değişıklıkleri

Nurhan İlhan,Ahmet Kaya

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 457-563
Özeti Serebrovasküler Hastalıklarda EKG Değişiklikleri 162'si serebral infart, 58'i intraserebral kanama, 9'u subaraknoidal kanama olmak üzere toplam 229 serebrovasküler hastalık tanısı alan vakaların erken dönemde EKG değişiklikleri incelenerek, aynı yaş grubu içinde bulunan ve nörolojik yakınına ve bul-gulart olmayan 66 kontrol grubu EKG`leri ile karşılaştırıldı. Serebrovasküler hastalık grubunda anormal EKG sıklığı %73.18, kontrol grubunda ise %27,27 olurak bulundu. Sonuçların istatistiksel ola-rak anlamlı olduğu görüldü (p<0.05)

 

Early stage ECG changes of 229 patients %vith cerebrovascular diseases have been examined. Of these changes of 162 were cerebral infarction, 58 were intracranial haemorrhage, 9 were subarachrıoidal haemorrhage. The results of early stage ECG changes were compared with_ those of 66 controls who have comparable age groups without having neurological signs and syınptoms. Abnormal ECG changes of patients with cerebrovascular disease were 73.18% while this was 27.27% for the control group.Tize difference in ECG changes between patients and the control group was statistically significant (p<0.05)
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nurhan İlhan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Serebrovaskoler Hastalıklarda Ekg Değişıklıkleri, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(4)
Geliş Tarihi : 14.11.1991, Kabul Tarihi : 14.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme