Servikal Spondilotik Miyelopati Tedavisinde Posterior Cerrahi Yaklaşımın Servikal Hizalamaya Etkisi

Cervical Laminoplasty and Laminectomy with Fusion

Fatih Keskin,Mehmet Fatih Erdi,Densel Araç

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 37
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 32-38
Özeti
Amaç: Dejeneratif servikal spondilotik miyelopatinin tedavisinde kullanılan cerrahi yaklaşımların servikal dizilim ve vertebral kanal çapı ölçümlerine etkisini araştırmak

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2016-2020 yılları arasında servikal spondilotik miyelopati (SSM) ile 45 hasta ameliyat edildi. 5'i kadın 18'i erkek 23 hasta open door laminoplasti ile ameliyat edildi; 4'ü kadın 18'i erkek 22 hasta lateral kitle vida füzyonu ile laminektomi ile ameliyat edildi. Hastaların SVA (C2 orta hat ile C7 üst uç plak orta hattı arasındaki mesafe), Cobb açıları (C2 alt uç plakası ve C7 alt uç plakasından geçen hatlar arasındaki açı) ve VCD (MR görüntülerinden ölçülen vertebral kanal çapı) değerleri ölçüldü.

Bulgular: Hastaların ameliyat öncesi dönemde ve ameliyattan 1 yıl sonra toplanan verileri istatistiksel olarak değerlendirildi.

Sonuç: SSM'li hastalarda faset eklem hasarına neden olmayan plak ve vida sistemleri servikal dizilim korumasında daha etkilidir.

 

Objective: To investigage the effect of surgical approaches used in the treatment of degenerative cervical spondylotic myelopathy on cervical alingment and vertebral canal diameter measurements

Material and Methods: 45 patients were operated with degenerative cervical sponylotic myelopathy (CSM) in our clinic between 2016 and 2020. 23 of them including 5 females and 18 males, were operated  with open door laminoplasty; and 22 of them including 4 females and 18 males, were operated with  laminectomy with  lateral mass screw fusion. SVA (Distance between C2 midline and C7 superior end plate midline), Cobb angles (The angle between the lines passing through C2 lower end plate and C7 lower end plate), and VCD (vertebral canal diameter measured from MR images) values of patients ​​were measured.
Results: Collected data of patients in preoperative period and 1 year after operation were evaluated statistically.

Conclusion: Plate and screw systems not causing facet joint damage use in patients with CSM are more effecticve in the cervical alignment protection

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Fatih Keskin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Keskin F, Erdi MF, Arac D. Effects of Posterior Surgical Approach on Cervical Alignment in The Treatment of Cervical Spondylotic Myelopathy. Selcuk Med J 2021;37(1): 32-38

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Servikal Spondilotik Miyelopati Tedavisinde Posterior Cerrahi Yaklaşımın Servikal Hizalamaya Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 37(1)
Geliş Tarihi : 16.11.2020, Kabul Tarihi : 04.03.2021
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme