Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Yöntemleri Hakkında Düşünceleri Ve Aldıkları Bakım Memnuniyeti

Emre Yanıkkerem,Aslı Göker,Nicole Piro

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 75-81
Özeti Bu çalışmanın amacı sezaryen doğum yapan kadınların doğum yöntemleri hakkında deneyimlerini, yaptıkları doğum yönteminden ve aldıkları bakımdan memnuniyetlerini incelemektir. Bu araştırma sezaryen doğum yapan 140 kadın ile gerçekleştirilmiştir. Kadınların SDAMDÖ için önerilen kesme noktası puanı 146.5 olup, kadınların %48.6’sının memnuniyet düzeyi yüksek, %51.4’ünün memnuniyet düzeyi düşük bulunmuştur. Kadınların SDAMDÖ ölçek puan ortalaması 144.9±18.7 (min=90, max=105). SDAMDÖ ölçek puanın alt faktörleri incelendiğinde puan ortalamaları sağlık ekibinin anlayışı 20.1±3.4 (min=5, max=25); sezaryene hazırlık 7.9±1.9 (min=2 max=10); rahatlama 7.8±2.9 ( min=3 max=15); kararlara katılım ve bilgilendirme 28.2±6.9 (min=8 max=40), bebekle tanışma 7.4±3.9 (min=3 max=15), postpartum bakım 7.5±5.1 (min=7 max=30), hastane odası 10.5±3.1 (min=3 max=15), hastane olanakları 9.9±2.9 (min=3 max =15), mahremiyete saygı 15.1±3.7 (min=8 max=20), beklentilerin karşılanması 14.6±2.9 (min=8 max=20) olarak belirlenmiştir. Memnuniyet düzeyi ile kadınların tanıtıcı özellikleri arasındaki ilişki incelendiğinde; epidural anestezi ile sezaryen olan ve 26-30 yaş grubundaki kadınların doğum sonrası memnuniyet düzeyi yüksek bulunmuştur (p<0.05). Anne bakımı verirken hasta merkezli yaklaşım son derece önemli olup, gebelere antenatal dönemde doğum yöntemleri hakkında bilgi vermek, annelerin doğum yöntemleri hakkında yanlış fikirlerini ortaya çıkarıp, isteğe bağlı sezaryen oranlarını azaltmak son derece önemli olup aldıkları bakımın memnuniyetini de belirlemek hizmet kalitesinin arttırılmasında son derece önemlidir.

 

The aim at this study is to evaluate women’s experience, opinion about mode of delivery, satisfaction with hospital care after cesarean section. This descriptive, cross-sectional study was carried out at 140 women who had cesarean section. The proposed cut off score for SMMSCB was 146.5 and 48.6% of the women had high level of satisfaction. The mean SMMSCB scale score was 144.9±18.7 (min=90, max=105). When subgroups of the scale was examined, ‘perception of health professionals’ was 20.1±3.4 (min=5, max=25); preparation for caesarean 7.9±1.9 (min=2 max=10); ‘comforting’ score was 7.8±2.9 ( min=3 max=15); ‘information and involvement in decision making’ score was 28.2±6.9 (min=8 max=40), meeting the baby 7.4±3.9 (min=3 max=15), postpartum care 7.5±5.1 (min=7 max=30), hospital room 10.5±3.1 (min=3 max=15), hospital facilities 9.9±2.9 (min=3 max =15), respect for privacy 15.1±3.7 (min=8 max=20), meeting expectations 14.6±2.9 (min=8 max =20). The level of satisfaction was found high in women who had given birth with epidural anesthesia and who were in the age group of 26-30 (p
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Emre Yanıkkerem, Celal Bayar Üniversitesi Hemşirelik Doğum ve kadın Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Yöntemleri Hakkında Düşünceleri Ve Aldıkları Bakım Memnuniyeti, Araştırma Makalesi,
, Vol. 29(2)
Geliş Tarihi : 14.07.2012, Kabul Tarihi : 25.02.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme