Sıcak Su Epilepsisi

Erkan Ataş,Sevgi Pekcan,Ayşe Güvenç

  •  Yıl : 1997
  •  Cilt : 13
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 40-41
Özeti Sıcak suyun provake ettiği bir vaka gözden geçirilmiştir. Hastada jeneralize ve kompleks parsiyel tipte konvülsiyon gözlendi. Hastaya karbamazepin tedavisi başlandı.

 

The elinical features of hor water epilepsy were presented. In the patient generalized and complex partial seizures were seen. Carbamazepin therapy was used.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Erkan Ataş, Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Sıcak Su Epilepsisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 13(1)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme