Siroz Hastalarında, Serum Biyobelirteçlerinin Hcc, Hrs Ve Sağ Kalımla İlişkisi

HCC, HRS ve biyobelirteçler

Muharrem Keskin

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 37
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 313-321
Özeti

Amaç: Bu çalışmada, serum biyobelirteçlerinin HCC ve HRS tanılı hastalarda tanı ve sağ kalım ilişkilerinin
değerlendirilmesi ayrıca pratikte rutin kullanıma uygunluğun be lirlenmesi amaçlanmıştır.
Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma, gözlemsel, retrospektif bir Kohort çalışmasıdır; 2005 ve 2020 yılları
arası. Kontrol grubu olarak sadece siroz tanılı olgular alınmıştır ve bu hastalarda HCC veya HRS tanıları
yoktur. Kontrol grubuna ek olarak 3 ayrı grup daha tanımlanmıştır; HCC grubu, HRS grubu ve HCC&HRS
grubu. Kontrol grubuna malign hastalığı olanlar (HCC dışı) alınmamıştır. Hemogram sonuçlarından elde
edilen nötrofil, lenfosit ve platelet sayımları kullanılarak tüm hasta grupları için, nötrofil-lenfosit oranı
(NLR), nötrofil-platelet oranı (NPR), sistemik immün inflamatuvar indeks (SII) skoru ve CRP’nin albümine
oranı (CAR) hesaplandı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 110 hasta alınmıştır; hastaların 26’sı (%23,6) kadın iken 84’ü (%76,4)
erkektir. Siroz grubunda 29 (%26,4) hasta, HCC grubunda 27 (%24,5), HRS grubunda 18 (%16,4) ve
HCC&HRS grubunda ise 36 (%32,7) vardır. Gruplardan bağımsız olarak tüm popülasyonda hastaların
63’ü (%57,3) HCC iken 54’ü (%49,1) HRS tanılıdır; HRS hastalarında 36 (%32,7) Tip 1 ve 18 (%16,4)
ise Tip 2 hastasıdır. Sağ kalım bakımından değerlendirmede takip sürecinde tüm hastaların 68’i
(%61,8) kaybedilmiştir (exitus); 27 (tüm hastaların %24,5’i) hasta ilk 1 yıl içinde kaybedilmiştir. Serum
biyobelirteçlerin, HRS tespit etme yeteneklerinin ROC analizleriyle karşılaştırmalarında AUC değeri
0,7 üzerinde saptanmayan tek biyobelirteç SII’dır; >624 eşik değeri için AUC: 0,674 (0,578–0,760).
Serum biyobelirteçlerin, tanı gruplarından bağımsız genel sağ kalımı tahmin etme yeteneklerinin ROC
analizleriyle karşılaştırmalarında tüm biyobelirteçler için AUC>0,7 saptanmıştır; en yüksek sensitivite
(%70,59) ve spesifisite (%80,95) değerleri NLR ve CAR için sapt anmıştır.
Sonuç: Serum biyobelirteçleri NLR, NPR, SII ve CAR siroz hastalarında HCC, HRS varlığında genel sağ
kalımı predikte etmeye yeterlidirler. Hepatorenal sendromu tespit etme bakımından NLR, NPR ve CAR
yeterli sensitivite ve spesifisiteye sahiptir .

 

Aim: In this study, it was aimed to evaluate the diagnosis and survival relationships of serum biomarkers
in patients with HCC and HRS, as well as to determine their sui tability for routine use in practice.
Patients and Methods: This is an observational, retrospective cohort study; between years 2005 and
2020. Only cases diagnosed with cirrhosis were included as the control group and these patients did not
have a diagnosis of HCC or HRS. In addition to the control group, 3 different groups were defined; HCC
group, HRS group and HCC&HRS group. Those with malignant disease (non-HCC) were not included in
the control group. Using neutrophil, lymphocyte and platelet counts obtained from hemogram results,
neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), neutrophil-platelet ratio (NPR), systemic immune inflammatory index
(SII) score and CRP to albumin ratio (CAR) were calculated for all patient groups.
Results: A total of 110 patients were included in the study; While 26 (23.6%) of the patients were female,
84 (76.4%) were male. There were 29 (26.4%) patients in the cirrhosis group, 27 (24.5%) in the HCC
group, 18 (16.4%) in the HRS group, and 36 (32.7%) in the HCC&HRS group. Regardless of the groups,
63 (57.3%) of the patients in the whole population were diagnosed with HCC, while 54 (49.1%) were
diagnosed with HRS; 36 (32.7%) patients with HRS were Type 1 and 18 (16.4%) were Type 2 patients. In
terms of survival, 68 (61.8%) of all patients died during the follow-up period (exitus); 27 patients (24.5%
of all patients) died within the first year. In comparisons of the HRS detection capabilities of serum
biomarkers with ROC analyses, the only biomarker whose AUC value was not detected above 0.7 is SII;
AUC for >624 threshold: 0.674 (0.578–0.760). Comparisons of serum biomarkers' ability to predict overall
survival independent of diagnostic groups with ROC analyzes found AUC>0.7 for all biomarkers; The
highest sensitivity (70.59%) and specificity (80.95%) values we re determined for NLR and CAR.
Conclusion: Serum biomarkers NLR, NPR, SII and CAR are sufficient to predict overall survival in the
presence of HCC, HRS in cirrhotic patients. NLR, NPR and CAR have sufficient sensitivity and specificity
to detect hepatorenal syndrome.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Muharrem Keskin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Keskin M. Siroz Hastalarında, Serum Biyobelirteçlerinin HCC, HRS ve Sağ Kalımla İlişkisi. Selcuk Med J 2021;37(4): 313-321

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Siroz Hastalarında, Serum Biyobelirteçlerinin Hcc, Hrs Ve Sağ Kalımla İlişkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 37(4)
Geliş Tarihi : 01.12.2021, Kabul Tarihi : 10.12.2021
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme