SIROZ VAKALARINDA ULTRASONOGRAFIK PORTAL YEN' cAPI iLE OZEFAGUS VARISI VE VARIS KANAMASI ARASINDAKI ILIKSI

HAKKI POLAT, ŞAMİL ECİRLİ, Hamdi Ekici

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 215-218
SeIc•uk Oniversitesi Tip Fakiihesi Anabilim Dali kiliniginde 1984-1994 ydlan arasmda yatan ye siroz teltisi alan hastalar arasmda ultrasonografik ola-rak portal ►en rapt olriihniii endoskopik olarak ifize-fagus varisi ve vans kanamast tespit edilnu4 vakalar retrospektif olarak incelenmi ciir. Vakalar, 1- Ozefagus varisi ve varis kanamast olanlar, 2- Ozefagus varisi olanlar ve fakat kanamasi ol-mayanlar, 3- Ozefagus varisi ye kanamasr olmavanlar, ohnak fizere 3 gruba ayrildt. Her grub kin 17 vaka ineelendi. Vena porta rapt ile ozefagus varisi ye varis kanamast arastridaki iliFkiler aragtrtldt. tilt-rasonografik olarak Venn porta cape ne kadar genii ire lizaefagus varisi bulimmast ve varis kan.ama ris-kinin artabilecegi sonucuna vartldt. Bu sonurlar Tiirkiye'de diger raltimalarla uyumlu buluninuFtur. Ancak, yaptlan yurt chit raltpnalarda bit kadar stk bir ilivki tespit edilmenziitir. Bet da, buralarda has-talann rok daha erken hastaneye baivunnalart ile artklanabilir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
SIROZ VAKALARINDA ULTRASONOGRAFIK PORTAL YEN' cAPI iLE OZEFAGUS VARISI VE VARIS KANAMASI ARASINDAKI ILIKSI
, Vol. 12 (2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;