Sitogenetik Laboratuvarımıza Başvuran 118 Olgunun Değerlendirilmesi

Aynur Acar,Sennur Demirel,Hasan Acar,Ferhan Paydak

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 299-309
Özeti 1.1.1988 - 31.1.1989 tarihleri arasında Sitogenetik laboratuvarımıza başvuran 118 olgunun ön tanıları ve gönderildikleri klinikler ile sitogenetik bulguların sonuçları değerlendirilmiştir. incelenen 118 olgunun 21'inin Mongolizm, 1'inin Turner sendromu, 3'ünün seksüel gelişme bozuklukları, 2'sinin Fanconi Aplastik Anemisi'ne uygun karyotipik bulgular gösterdiği saptanmıştır. Kromozom düzensizlikleri ile seyreden hastalıkların tanısında sitogenetik laboratuvarının rolü ve bu hastalıkların görülme sıklıkları literatür ışığında tartışılmıştır.

 

Preliminary diagnoses of 118 patients who applied to our cytogenetics laboratory between 1.1.1988 - 31.1.1989 and the results of the cytogenetic findings were evaluated with the clinic they were sent to. Of the 118 cases examined, 21 of them had Mongolism, 1 of them had Turner syndrome, 3 of them had sexual development disorders, and 2 of them had karyotypic findings suitable for Fanconi Aplastic Anemia. The role of the cytogenetics laboratory in the diagnosis of diseases with chromosomal disorders and the prevalence of these diseases are discussed in the light of the literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Aynur Acar, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Sitogenetik Laboratuvarımıza Başvuran 118 Olgunun Değerlendirilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(1)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme