Skleroderma Ve Malignite

Ender Semiz,Fahri Işıtan

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 287-290
Özeti Sklerodenna; derinin inflamatuar, vasküler ve fibrotik değişiklikleri yanısıra, çeşitli organ tutu-Iwnlan ile karekterize, ender görülen. muhisistemik bir hastalıktır. Sklerodenna ve malignite birlikteliği günümüze dek kesin bir şekilde tanımlanmış değil-dir, ancak sklerodermanın ve neoplazınlann baş-langıç zamanları arasındaki yakın nedensel ilrşkivi diişündürebilecek bazı olgu sunumlan vardır. Biz, sklerodennalı bir hastanın hipoaktif tiroid nodülünden iki kez ince iğne aspira.syon bivopsisi yaptık. Her iki tiroid yaymast da "kuşkulu malign (Class III)" olarak rapor edildi. Bu nedenle olgu-muzurt, skleroderma ve neoplazinin beraber ortaya çıkışlanna ilişkin bir örnek oluşturabileceğini dü-şündük ve literatürü gözden geçirdik.

 

Sclerodenna is a rare mıthisystem disorder characterized bv inflammatory, vascular, and fib-rotic changes of the skin with various organ involements. The associatiOn between scleroderma and malignancy has not been described with certainry so far, bur there are some case reporu that might have us ta think the close causal relationship between the onsets of scleroderma and neoplasms. We have peıformed f lrae needie aspiration biopsy two times from the hypoactive thyroid nodule in a patient with scleroderma. Both of the thyroid smears have been reported as "suspect of malignancy (Class III)". Thus, we thought that our patient might be a model for the relation between the on_sets of sclerodenna and neoplasms and reviewed the literature.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ender Semiz, Akdeniz Üniverstesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Skleroderma Ve Malignite, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme