Sperm Hazırlama Tekniklerinin Fertilizasyon Sonuçları Üzerine Etkileri

Tahsin Murad Aktan,Gökhan Cüce,Selçuk Duman,Emine Aksoy,Hüseyin Görkemli

  •  Yıl : 2011
  •  Cilt : 27
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 205-207
Özeti Mikroenjeksiyon sonuçları manipülasyon ve işlem aşamalarından etkilenmektedir. Sperm hazırlamasında santrifüjün etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Sperm hazırlamak için 2 grup oluşturuldu. Grup 1’de (G1, n:28) likefaksiyondan sonra 2 aşamalı santrifüj işlemi gerçekleştirildi. Grup 2’de (G2, n:31) likefaksiyondan sonra bire bir medyum eklendi ve yüzdürülme uygulandı. Oosit sperm mikroenjeksiyonu (ICSI) uygulandıktan 18-20 saat sonra pronukleer gelişme kaydedildi. Sonuçlar bağımsız t-Testi ile değerlendirildi. Toplanan metafaz 2 oosit sayısı; Grup 1 için 7,5 ± 2,1 ve Grup 2 için 7,2 ± 2,1 oldu, bu iki değer istatistiksel olarak farklı yorumlanmadı. Fertilizasyon yüzdesi ise Grup 1 için 52,5 ± 15,4 ve Grup 2 için 66,6 ± 19,0 olarak hesaplandı ve p değeri 0,03 bulunarak istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Androloji laboratuarlarında ICSC için sperm hazırlama santrifüj süreci genellikle 10-15 dakika sürmektedir (1200- 1800 rpm). Yüksek santrifüj işlemi yüksek sperm kondenzasyonuna ve serbest radikallerin oluşmasına sebep olmaktadır. Dekondanse sperm enjeksiyonu düşük fertilizasyon ve gebelik oranlarına sebep olmaktadır. Direk swim up ile hazırlanan sperm, in vivo ortamdaki spermlere daha yakın ve daha düşük dekondanzasyon oranına sahip olmaktadır. Laboratuar maniplasyonları için avantajı daha az zaman almasıdır.

 

The manipulation and process stages effect microinjection results. Evaluation of zygote forming by the effect of centrifugation on sperm preparation was aimed. Two groups were prepared for sperm processing. In Group1 (G1, n:28) after liquefaction, two steps of centrifugation were done. While in Group 2 (G2, n: 31) after liquefaction, medium was added as 1:1 volume and layering was performed. After oocyte retrieval, intracytoplasmic sperm microinjection (ICSI) was done, 18-20 hours later pronuclear development was recorded. Results were evaluated by independent sample’s t-Test. Collected metaphase 2 oocytes were 7,5 ± 2,1 and 7,2 ± 2,1 respectively for G1 and G2 which is statistically no meaningful. Fertilized oocytes number were 52,5 ± 15,4 and 66,6 ± 19,0 respectively for G1 and G2 which is statistically meaningful ( p value, 0,03 ). In andrology laboratory, ICSI sperm preparation centrifugation process usually takes 10-15 minutes ( for 1200-1800 rpm). Higher centrifugation rates cause higher sperm condensation and free radical problems. Decondensated sperm injection is a cause for lower fertilization and implantation rate. Direct swim up prepared sperm can be more close to in vivo sperm, with lower decondensation rates, and as an advantage needs less time for laboratory manipulation.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Tahsin Murad Aktan, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Sperm Hazırlama Tekniklerinin Fertilizasyon Sonuçları Üzerine Etkileri, Araştırma Makalesi,
, Vol. 27(4)
Geliş Tarihi : 03.05.2011, Kabul Tarihi : 14.06.2011
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme