Stress İnkontınansıa Kadınlarda Urodınamık De6erlendirme

Esat M. Arslan,Ali Acar,Recai Gürbüz,Şükrü Çelik,Mehmet Özeroğlu

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 379-383
Özeti Aralik 1992 - Nisan-1994 tarilderi arasinda, cuk Universitesi Tip Fakiiitesi Orotoff. Anabilim Dah'na idrar kacirma §lkayeti lie Imqvuran ye klinik degeriendirme sonucunda stress inkontinans tqhisi konulan 34 Basta lie 11 saglikh vaka calqina kap-sanuna c7liricll. Tam hastalar, iirolIownetri, liretral baste projili (UPP), stress iiretral basins projili (stress UPP) ire sistometri ile degeriendirildi. Klinik olarak stress inkontinans te§-hisi komilan 34 hastanut ancak 247iniin genuine stress in-kontinans oldugu arodinamik caltsmalar sonucunda ortaya kondu. Bu nedenie„ kiiriik degeriendirme lie stress inkontinans te§hisi konulan hastalara yapilan iirodinamik tali malarin te4'histe ye tedavinin plan-lanntasinda onemli oldugu kanaatina varıldı.

 

The case histories and urodynamic findings of 34 women who presented with stress incontinence ad-mitted to Selcuk University Medical FallikV Uro-logy Clinic were evaluated. In all patients nra flow-merry, filling. cystometry, urethral pressure profilometry, stress urethral pressure profilometry WeIC performed Also in 11 beaky women same eva-luations 1.vere lrerifurrrled. 34 patients with (*Molly stress incontinence of 24 patients jvere diagnosed genuine stress incontinence as a result of urodynamic evaluation. We suggest that in patients With 51,1111710111S stress incontinence the urodynamic evaluation of bladder and ureihml func-tions that performed after obtaining a detailed history is valuable in choice of treatment.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Esat M. Arslan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Stress İnkontınansıa Kadınlarda Urodınamık De6erlendirme, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme