Subaraknoid Kanamalar Ve İntrakraniyal Tümörlerde Ekg Değişiklikleri

Ahmet Kaya,Nurhan İlhan,Uğur Erongun,Osman Acar

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 539-544
Özeti101'i intakraniyal tüm& (İKT). 36'sı ilk 48 saat içinde başvuran subaraknoid kanama (SAK) tanısı alan toplam 137 hastanın EKG özelikleri incelendi. hastaların 55'inde (% 54.45). SAK grubunun ise 27 sinde (%75) anormal EKG bulgular' gözlendi. Her iki grupta da Q-Tc interval uzaması, ST-T dalga değişimi ve U dalgası en sık karşılaşılan EKG de-ğişiklikleri olup, IKT grubuna göre SAK71 has-talarda daha sık EKG değişikliği gözlendi. Q-Tc uzaması SAK' ta IKT grubuna göre anlamlı olarak uzun bulundu (p <0.05). EKG değişiklikleri ile hastalığın prognozu arasında bir ilişki kurulmadı.

 

Intracranial tumour (1C7) patients, 101 of them, and 36 subarachnoid haernorrhage (SA11) patients hıho were admitted tv the hospital within 48 hrs of bleeding were investigated for their ECG patterns, Among the 1CT patients 55 of 'hem (54.45 %) and 27 SAN patienıs (75 %) had abnormal ECG parrerns. In both groups, prolonged Q-Tc intervals, ST-T wave changes, and U wave were the most frequenly en-countered changes in the ECG patterns..These chan-ges were nwre conspicious in SAll patients !han ICT patients. Especially, the greater lenghıening of Q-Tc prolongatioıı in SAll patients were statistically sig-compared the other ECG patterns e_rarnined (p<0.05). It was concluded that there is no cor-relation between ECG pattern changes and the prog-nosis of the cases.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Kaya, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metobolizma
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Subaraknoid Kanamalar Ve İntrakraniyal Tümörlerde Ekg Değişiklikleri, Araştırma makalesi,
, Vol.8(4)
Geliş Tarihi : 23.10.1992, Kabul Tarihi : 23.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco