Subklavian Yen Kateterizasyonunun Ender Bir Komplikasyonu

Fatih Mehmet Avşar,Mustafa Şahin,Teoman Coşkun,Mutlu Doğanay,Nuri Aydın Kama

  •  Yıl : 1998
  •  Cilt : 14
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 35-39
Özeti Mediastinal estravazasyon uzun süreli subklavian ven kateter kullanımının ender görülen bir mekanik koplikasyonu olup katetedn damar duvarında oluşturduğu kronik irritasyona bağlı olarak geliştiği düşünülmektedir_ Bu yazıda, safra yolu fistülü tanısı ile TPN amaçlı subklavian ven kateterizasyonu uy-gulanan ve sonrasında söz konusu kamplikasyon gelişen bir olgu sunuldu.

 

Mediastinal extravasation is a rare mechanical complication of longterm subclavian vere cat-heterization. It's probable due ta the chronic irritation of catheter on the vessel wall. In this article, a case with the diagnosis of biliary tract fistula whom subc-lavian vein catheterization was applied with the pur-pose of TPN was presented.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Fatih Mehmet Avşar, Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Acil Cerrahi Klini¤i fiefi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Subklavian Yen Kateterizasyonunun Ender Bir Komplikasyonu, Araştırma makalesi,
, Vol. 14(1)
Geliş Tarihi : 10.10.1998, Kabul Tarihi : 10.10.1998
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme