SUPERFİSİYEL MESANE TÜMÖRLERİNDE İNTRAVEZİKAL MİTOXANTRONE UYGULAMASI

Ali Acar, RECAİ GÜRBÜZ, İBRAHİM ÜNAL SERT, Esat M. Arslan, Ercüment Y. Acarer

  • Yıl : 1993
  • Cilt : 9
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 22-25
Kliniğimizde süpeıfisiyel mesane tümörü nede-niyle transüretral rezeksiyon uygulanan ve patolojik tetkikleri grade 1 ve 2 transisyonel hücreli karsinom olduğu belirlenen 14 hastaya, postoperatif bir ay sonra başlamak üzere intrakaviter mitoxantrone uy-gulandı. Vakaların ortalama izleme süresi 13 aydır (3 ay-19 ay arası). Uygulamalarda klinik olarak belirlen-miş sistemik bir yan etki ve şimik sistit belirtisine rastlanılmadt. Uygulamalar tümörsüz periyodu kesin olarak belirleyecek uzunlukta olmamakla beraber, simik sistit meydana getirmemesi ve sadece bir hastada rekürrens görülmesinin ümit verici bir gelişme ola-rak kabul edilmesi gerektiği kanısına varıldı.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
SUPERFİSİYEL MESANE TÜMÖRLERİNDE İNTRAVEZİKAL MİTOXANTRONE UYGULAMASI
, Vol. 9 (1)
Geliş Tarihi : 23.10.1993, Kabul Tarihi : 23.10.1993, Yayın Tarihi : 23.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;