Sydenham Kore

Haluk Gümüş,Meltem Gümüş

  •  Yıl : 2015
  •  Cilt : 31
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 95-101
Özeti Sydenham koresi (SK) antistreptokokal antikorların beyinde özellikle bazal ganglionlarda çapraz reaksiyon yapması ve inflamasyon oluşturması sonucu ortaya çıkan nörolojik bir hareket bozukluğu tablosudur. SK, 1992 modifiye Jones kriterlerine göre akut romatizmal ateşin major kriterlerinden olup tanı için yeterlidir. En sık 5-15 yaşları arasında görülür. ARA atağından yaklaşık olarak 6 ay sonra ortaya çıkmaktadır. Genellikle 4-6 hafta sürer, yıllar boyu kalıcı olabilmektedir. Diğer ARA bulgularından en sık kardite eşlik eder. Sydenham koresi anksiyete, duygu-durum bozuklukları, obsesif kompulsif belirtiler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri veya tiklerle seyredebilen bir nöropsikiyatrik durumdur. Spontan düzelmekle birlikte şiddetli vakalar için günümüzde pekçok tedavi yöntemi mevcuttur. Rekürens bildirilmektedir. Rekürrens ve karditi engellemek için penisilin proflaksisi önerilmektedir. SK, gelişmekte olan ülkelerde akkiz korenin en sık nedeni olarak kabul edilmektedir. Asırlardır tanınan bir hastalık olmasına rağmen dönem dönem alavlenmekte ve önemini korumaktadır. SK ve ARA son yıllarda azalmakla birlikte ülkemizde hala önemli düzeyde morbidite sebebi olan bir halk sağlığı sorunudur.

 

Sydenham’s Chorea (SC) is a neurological movement disorder that results from antistreptocpccal antibodies cross-reacting with brain tissues, especially basal ganglia and causing to an inflamatory reaction. According to the 1992 modified Jones criteria, acute rheumatic fever is a major criterion and is sufficient evidence on which to base a diagnosis. SC is frequently seen in the 5-15 years of age. It appears approximately 6 months later from the attack of ARF. SC usually continues 4-6 weeks, it may be permanent. Carditis accompanies SC much more frequently than the other signs of ARF. SC is a neuropsychiatric disorder that may present with anxiety, emotional lability, obsessive compulsive symptoms, attention deficit and hyperactivity symptoms or tics. Most of the cases improve spontanously and many treatment are available. Recurence is common. Penisilin prophylaxis should continued to avoid carditis and recurrence. SC is considered to be the most common cause of acquired chorea in devoloping countries. Even though it has been recognized for centuries, it has kept up its importance by periodic exacerbations. SC and ARF are still declining in recent years in our country, together with which is a significant cause of morbidity as a public health problem.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Haluk Gümüş, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Gümüş H,Gümüş M.Sydenham Kore. Selcuk Med J 2015;31(2): 95-101

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Sydenham Kore, Derleme,
, Vol. 31(2)
Geliş Tarihi : 02.10.2014, Kabul Tarihi : 01.11.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme