Tavşan Trakea Düz Kasında Tetrodotoksin, Flekainid Ve Pilsikainidin Pre-Ve Postsinaptik Etkileri

Ayşe Saide Şahin,Hülya Dalgıç,Mehmet Kılıç,Necdet Doğan

  •  Yıl : 1998
  •  Cilt : 14
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 7-13
Özeti vitro şartlarda yapılan bu çalışmada, elekt-riksel alan stimülasyonu (FAS, 40-50 volt, 20 Hz, I ms) veya karbakol (10-6 M) uygulanarak kasılan tavşan trakea düz kasinda sodyum kanal blokörleri tetrodotoksin (TTX, 10-8 - 10H6 M), flekainid (10- - 3x10-4 M) ve pilsikainidin (10-6 - 3x10-4 M) pre- ve postsinaptik etki güçleri karşılaştinlmı,ş ve bu ajan-ların etkilerinde, epitelden sentezlenen nitrik oksid veya siklooksijenaz ürünlerinin rolü araştırılmıştır. EAS de oluşan kasılma cevapları kullanılan sod-yum kanal blokörleri ile konsantrasyona bağımlı tarz-da inhibe edilmiş ve bu ajanların presinaptik inhibitör etki güçleri TTX > flekainid > pilsikainid olarak bu-lunmuştur Bu çalışmada, TTX kullanılan konsantrasyon aralıgında postsinaptik etki göstermemiştir. Buna karşın flekainid ve pilsikainid karbakol ile alınan kasılrna cevaplarını inhibe etmiş ve flekainidin post-sinaptik inhibitör etki gücü pilsikainide nazaran daha yüksek bulunmuştur Postsinaptik gevşetici etkileri yönünden ise flekainid ve pilsikainid arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Dokuların indometasin (10-6 M) veya L-NAME (10-4 M) ile inkübe edilmesi kullanılan sodyum kanal blokörlerinin pre- ve postsinaptik inhibitör veya gevşetici etkilerini değiştirmemiştir. Sonuç olarak izole tavşan trakeasında yapılan bu çalışmada kullanılan sodyum kanal blokörlerinden flekainid ve pilsikainidin hem presinaptik hem de postsinaptik etki ile trakea düz kasında ge vşeme oluşturdukları saptanmış, ayrıca bu ajanların pre- ve postsinaptik etkilerinde siklooksijenaz ürünleri ve nit-rik oksitin rolünün olmadığı ortaya konmuştur.

 

The aim of this in vitro study was ta investigate the inhibitory and relaxant effects of sodium channel blockers, tetrodotoxin (TTX, 10-8 - 10-6 M), flecainide (10-6 - 3x10-4 M) and pilsicainide (10-6 - 3x104 M), on both electrical field stimulation (EFS)- and car-bachol-induced contractions in the rabbit trachea. In addition, the role of nitric oxide or cyclooxygenase products synthesized from epithelium in the pre- and postsynaptic effects of these agents was in-vestigated. EFS (20 sec at 40-50 V, 20 Hz, 1 msec) pro-duced reproducible contractions in the tracheal strips. Al! of the sodium channel blockers used in-hibited EFS-induced contraction in a concentration-dependent manner. The rank order of potency for in-hibition of EFS-induced response was TTX > fle-cainide > pilsicainide. TTX did not influence the car-bachol-induced contractions. Carbachol-induced contractions of tracheal strips were dose-dependently inhibited by preincubation with the other sodium channel blockers and flecainide was more potent than pilsicainide. However, in tracheal strips precontracted with carbachol, the relaxant effects of sodium channel blockers did not differ from each other. TTX, flecainide and pilsicainide did not alter the baseline tension. Preincubation with in-domethacine or L-NAME altered nen-her the post-juctional inhibitory and relaxant effects of the sodium channel blockers nor their inhibitory effects on EFS-induced contractions. In conclusion, all sodium channel blockers used inhibited EFS-induced contractions of the rabbit trac-hea. Flecainide and pilsicainide inhibited carbachol-induced contractions while TTX did not influence them. Pre- and postsynaptic effects of the sodium channel blockers were not changed by in-domethacine or L-NAME.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ayşe Saide Şahin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tavşan Trakea Düz Kasında Tetrodotoksin, Flekainid Ve Pilsikainidin Pre-Ve Postsinaptik Etkileri, Araştırma makalesi,
, Vol. 14(1)
Geliş Tarihi : 10.10.1998, Kabul Tarihi : 10.10.1998
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme