Tavşan Trekea Düz Kasında B-Adrenerjik Reseptör Agonistleri Ve Fosfodiesteraz İnhibitörlerinin Gevşetici Etkilerinde K+ -Kanallarının Rolü* *

Ayşe Saide Şahin,Kısmet Esra Atalık,Mehmet Kılıç,Necdet Doğan

  •  Yıl : 1999
  •  Cilt : 15
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 173-177
Özeti Tavşan trakea düz kasında yapılan bu in vitro çalışmada izoprenalin, salbutamol, teofilin ve aminofilin ile alınan gevşeme cevapları üzerine K+ kanal blokörleri tetraetilamonyum (TEA) ve glibenklamidin inhibitör etkileri araştırılmıştır. Karbakol ( W 6 M) uygulanarak kasılan dokularda, kümülatif tarzda ilave edilen izoprenalin (10'9 -10~4 M), salbutamol (3x10'7-10'3 M), teofilin (10'9 -1CT4 M) ve aminofilin (10'9 -10'4 M) doza bağımlı tarzda gevşeme cevapları oluşturmuş ve elde edilen % maksimum gevşeme değerleri sırasıyla % 87.83 ± 2.89, % 75.83 ± 2.04, % 73.33 ± 2.55, % 69.83 ± 2.36 olarak bulunmuştur. Belirtilen ajanlara bağlı gevşeme cevaplarının K+ kanal blokörleri TEA ( W 4 M) ve gli- benklamid ( W 3 M) ile anlamlı olarak inhibe edildiği, izoprenalin ve salbutamol cevaplarının inhibisyon oranının daha yüksek olduğu görülmüştür. Kontrol EC5 0 değerleri karşılaştırıldığında gevşetici etki güçlerinin izoprenalin > aminofilin > teofilin > salbutamol şeklinde olduğu saptanmış ve K+ kanal blokörleri bu ajanlar için bulunan doz cevap eğrilerini an­ lamlı olarak sağa kaydırmıştır. Sonuç olarak izole tavşan trakea düz kasında yapılan bu in vitro çalışmada beta- adrenerjik reseptör agonistleri izoprenalin ve salbutamolun bronkodilatör etkilerinin önemli ölçüde K+ kanallarının ak- tivasyonu ile meydana geldiği, fosfodiesteraz inhibitörü olan teofilin ve aminofilinin bronkodilatör etkilerinde K^ ka­ nallarının daha az rol oynadığı saptanmıştır.

 

The aim of this in vitro study was to investigate the inhibitory effects of K+ channel blockers, tetraethylammonium (TEA) and glibenclamide, on the isoprenaline-, salbutamol-, theophylline- and aminophylline- induced relaxation in the rabbit trachea. İn the tracheal strlps pre-contracted with carbachol (W 3 M), isoprenaline (10~9 -10~4 M), salbutamol (3x10 '7-10'3 M), theophylline (10'9 -10~4 M) and aminophylline (10'9 -10~4 M) each produced concentration- dependent relaxation. Mean maximal relaxant responses to isoprenaline, salbutamol, theophylline and aminophylline in the tracheal strips vvere 87.83 ± 2.89 %, 75.83 ± 2.04 %, 73.33 ±2.55% and 69.83 ± 2.36 %, respectively. Relaxant responses of these agents vvere significantly inhibited by K+ channel blockers, TEA (W 4 M) and glibenclamide (W 6 M). The inhibitory ef­ fects of K+ channel blockers on teophylline- and aminophylllne-induced relaxations vvere lovver than those of isop­ renaline and salbutamol. The rank order of potency of these compounds was isoprenaline > aminophylline > te­ ophylline > salbutamol and K+ channel blockers caused a displacement to the right of the dose response curves to these agents. Results indicate that the K^ channels play an important role in the relaxant effects of B-adrenoceptor agonists me­ an vvhile their role in the teophylline- and aminophylline- induced relaxation is less.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ayşe Saide Şahin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tavşan Trekea Düz Kasında B-Adrenerjik Reseptör Agonistleri Ve Fosfodiesteraz İnhibitörlerinin Gevşetici Etkilerinde K+ -Kanallarının Rolü* *, Araştırma makalesi,
, Vol. 15(4)
Geliş Tarihi : 03.10.2000, Kabul Tarihi : 03.10.2000
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme