Tavsan Ve Kobay Aortasında A-Adrenerjık Reseptor Agonıst Ve Antagonistlerıne Verılen Cevapların Yas Ate Temperatur Ile İliskisı

Kısmet Esra Atalık,Ekrem Çiçek,Necdet Doğan

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 275-281
Özeti BU in vitro calışmada, 2-3 aylik genc ye 11-12 aylzk er4kin tav§an ye kobay aortasincla fenilefrin (FEN) ye klonidin (KLO) ile olu§un kaszlma ce-vaplarina ye hu cevaplarin prazosin (PRA) veya yo-himbin (YOH) ile inhibisyonuna ya§in ye hi-poterminin etkileri arayirilmlyir. Kfimiilatif tarzda uygulanan FEN ye KLO bu dokularda doza bagtmh kaszlmalar olu.yurmus ve maksimum kasilmalan ta-kihen kiimillatif konsantrasyonlarda ilave edilen PRA veya YOH, yine doza hagtmli gev§emeye neden olmuyur. Eri skin tawin ye kobay aor-tastnda, FEN ye KLO pD2 degerleri, gene gruha layasla anlamlz olarak buyuk hulunurken, PRA ye YOH icin hesaplanan IC50 ve t1,2 degerlerinde an-lamli bir fark gOzlenmemiyir. 28 °C'de ise, ago-nistlere art pD2 degerleri ile antagonistlere art IC50 ye t112 degerleri, her iki ytq grubunda da, normal temperature (37 °C) kiyasla anlamlt olarak azal-mzyir. Aynca, erifkin tav§an ye kobay aortasinda normal temperatiirde, PRA-FEN etkilgmesinde hu-lunan pA2 degeri, beklenildigi gibi, YOH-KLO et-kilemesinde hesaplanan degerden artlamlt olarak hilyilk bulunmuyur. Bit sonuclar, diger birgok do-kuda oldugu gibi, in vitro §artlarda, talqan ye kobay aortasinda da a-adrenerjik reseptor agonistlerine verilen cevaplarzn yaca ve ortam temperatiiriine, soz konusu resept5r antagonistlerine verilen cevaplartn ise, yalnizca ortam temperatiirfine bagli olarak de-giFhilece,Oni gosterMektedir.

 

In this in vitro study, the effects of maturation and hypothermia on the contractile responses to phenylephrine (PHE) and clonidine (CLO) and on the inhibition of these responses by prazosin (PRA) or yohimbine (YOH) on young (2-3 months old) and mature (11-12 months old) rab-bit and guinea-pig aortas have been in-vestigated. The cumulative addition of PHE and CLO were dose-dependently contracted these tissues and the dose-dependent relaxations were obtained with the cumulative addition of PRA or YOH on maximum contractions. At 37 °C. as the pa2 values of PHE and CLO were significantly greater in the aortas from mature rabbits and guinea-pigs than from young groups, no age-related changes in the IC50 and 11/2 values of PRA and YOH were detected in both aortas. At 28 °C, the pD2 values of agonists, and the IC50 and t11, values of antagonists were significantly lower than of 37 °C. Furthermore, at 37 °C, as its expected, the values for PRA against PHE were significantly greater than the values obtained with YOH against CLO on aortas from mature rabbits and guinea-pigs. In conclusion, as it's seen in many other tissues, in in vitro conditions on rabbit and guinea-pig aortas. the responses to a-adrenergic receptor agonists were altered with age and temperature although the responses to antagonists were altered with the temperature only.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kısmet Esra Atalık, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tavsan Ve Kobay Aortasında A-Adrenerjık Reseptor Agonıst Ve Antagonistlerıne Verılen Cevapların Yas Ate Temperatur Ile İliskisı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(3)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme