Tavsanlarda Eswl Uygulamalarının Meydana Getırd1 I Histopatoloak Hasarlarda Verapamıl, Allopurinol Ve Indometazının Koruyucu Etkılerı

Ercüment Y. Acarer,Ali Acar,İbrahim Ünal Sert,Özden Vural,Mehmet Özeroğlu,Murat Büyükdoğan,Şükrü Çelik

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 401-408
Özeti ESWL üst üriner sistem ta,s- hastaligunn te-davisinide yaygm olarak kullamlan giitirerali bir te-davi vantemidir. Bununla birlikte klinik calqmalar ESWL ile tedaviden sonra bobreklerde bazi striik-tiirel clegisiklikler ineydana geldigirai ortaya koy-maktadir. Verapamil, allopurinol ye indoinetazin gibi bazi bisbrek parankinti koruyucu etkileri oldugu bilinmektedir. Taiwnlarda ESWL ye baglz bObrek parankim hasarz ve verapamil, allopurinol ye indometazin'in bu hasarlarz onlemede etkinlikleri araviradi. ESWL uvgulatnalarina baglz etkilenmiy yandaki bobreklerde makroskopik ve mikroskopik de-g4iklikler ortaya kommq, ancak korztyucu azellikli ilaclarm bu hasarlari azaltmadigt, hatta olumsuz yande etki yaptzgl gozlenmi§tir.

 

ESit'L is a safe and commonly used therapeutic modallyty in the treatment of upper urinary system stones. However, clinical studies have revealed some structural deformities in kidneys following ESWL treatment. The renal paranchymal protective effects of some drugs, such as verapamil, allopurinol and in-domerhasin are well known. In this study, the renal parandvmal demages due to ESWL and the protective effects of verapamil, al-lopurinol and indomethasin on this dernage were ey-perimentaly investigated in rabbits. Macro and microscopic changes in the effected kidney, after ESWL applications, were demostrated but no protective results of those drugs were ob-served even though the drugs had increased harp jill effects in the kidneys.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ercüment Y. Acarer, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tavsanlarda Eswl Uygulamalarının Meydana Getırd1 I Histopatoloak Hasarlarda Verapamıl, Allopurinol Ve Indometazının Koruyucu Etkılerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme