Tavşanlarda Hipergliseminın Serebral İnfarkt Volümleri, Serum La Tik Deıtidrogenaz Ve Kreatin Kinaz Düzeylerı Üzerıne Etkisi

Osman Acar,Sadık Büyükbaş,Sabiha Serpil Kalkan,Erdal Kalkan,Gülden Gedikoğlu

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 4-8
Özeti 24 tavşanın kullanıldığı bu çalışmada, tavşanların yarısında dekstroz verdikten sonra diğer yarısında ise dekstroz vermeden embolik bir serebral iskemi yaratılmıştır. Ernbolizasyondan 24 saat sonra öldürülen tavşanlarda; serebral nekroz volütnleri hesaplanmış, ayrıca aralıklı alınan kan örnekleri ile serum CK ve LDI1 düzeyleri değişimleri araştırılmıştır. Sonuçlar literatür ışığında tartışılmıştır.

 

In this study, where 24 rabbits were used, an embolic cerebral ischemia was developed after dextrose giving in half of the rabbits and without dextrose giving in the °iller half At the rabbits, which were killed 24 hours after embolisation, volumes of cerebral infarct were de.termined; alsa the changes in serum CK and LDII levels were investigated. The results were discussed and literature was reviewed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Osman Acar, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nöroşirüji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tavşanlarda Hipergliseminın Serebral İnfarkt Volümleri, Serum La Tik Deıtidrogenaz Ve Kreatin Kinaz Düzeylerı Üzerıne Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(2)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme