TAVŞANLARDA Tc-99m İLE İŞARETLENMİŞ SİKLOFOSFAMİD'IN INTRAVENÖZ ANAL SUBMUKOZAL ENJEKSİYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

KADİR YILMAZ, Mehmet Kılınç, A. Nuri sezer, Halim Bozoklu

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 173-175
Mesane tümörlerinin tedavisinde kullanılan bazı kemoterapötik ajanların anal submukozal enjeksiyo-nu (AS!) ile vezikoprostatik pleksüste ve mesane dokusunda daha yüksek konsantrasyonda bulunabi-leceği belirtilmektedir. Bu yeni tekniğin değerlendirilmesi amacıyla Tc-99m ile etiketlenmiş siklofosfamid 10 tavşana ili, 10 tavşana da AS! yolu ile uygulandı. Tavşanlar enjeksiyondan 6 saat sonra kesilerek karaciğerleri, böbrekleri ve mesanelerinde welle counter ile sayımlar yapıldı. Sonuçlar Student's T testi ile değerlendirildi. Sonuçların değerlendirilmesinde AS1 li siklofosfamid uygula-masının anlamlı olarak yüksek mesane konsantras-yonu, düşük karaciğer ve böbrek konsantrasyonlart sağladığı görüldü.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
TAVŞANLARDA Tc-99m İLE İŞARETLENMİŞ SİKLOFOSFAMİD'IN INTRAVENÖZ ANAL SUBMUKOZAL ENJEKSİYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
, Vol. 7 (2)
Geliş Tarihi : 17.11.1991, Kabul Tarihi : 17.11.1991, Yayın Tarihi : 16.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;