Tavsanlardaki Eswl Uygulamalarında Verapamıl, Allopurınol Ve İndometazilsein Bobrek Parankimine Koruyucu Etkıleri

Ercüment Y. Acarer,Ali Acar,İbrahim Ünal Sert,Hüseyin Vural,Esat M. Arslan,Şenol Ergüney,Mehmet Özeroğlu

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 361-366
Özeti SWL list zrrrirrer sistem ta; hastaligl tedavisinde guvenli ve etkili bit- tedavi yontemi olmasma rag-men,bobrek fonksiyonlart ve histolojik ,sty fiktiir ley lyre ban °kunst!: etkikride mevcuttur. Verapamil, allopurinol ve it.idometazinin Mbrek liarankim koruycu etkileri Tay.yanletpda bobrek fonksiyonlartm de-kerlendirmek amactyla iiriner beta NAG, GGT, beta-2 mikroglobulin dazeyleri esas almarak ve-rapantil, allopurinol ve irxdorrreiazirrirr. ESWL ye bagli bObrek parankim hasarzni azaltio etkileri arayttrildi. Ilygulamalarda ESIi/Linin bobrek lizerine ge-gicide olsa fokal hasar meydana getirdigi„ uy-gulanan druglarm ESWL ye baVt bObrek ha sartm amino etkisinin olmadzet gözlendi.

 

Although it is a safe and effective treatment met-hod in upper urinary tract nehprolithiasis, ESWL has some untoward effects on renal structure and function. It has been reported that verapamil, allopurinol and indomethasine have protective effects on. renal paranchyme, In order to evaluate renal functions in rabbits we studied ESWL related renal paranchymal damage reducing effects of verapamil, allopurinol and in-domethasine. We Used urinary beta NAG. GGT and beta-2 microglobutin levels as relferance. As a result we observed that ESWL. has a focal effects leading to damage on paranchyme which may be temporary ul above mentioned drugs doesn't reduce these effects orswell.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ercüment Y. Acarer, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tavsanlardaki Eswl Uygulamalarında Verapamıl, Allopurınol Ve İndometazilsein Bobrek Parankimine Koruyucu Etkıleri, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme