TAVSANLARDAKi ESWL UYGULAMALARINDA VERAPAMIL, ALLOPURINOL VE iNDOMETAZilseiN BOBREK PARANKiMiNE KORUYUCU ETKILERi

Ercüment Y. Acarer, ALİ ACAR, İBRAHİM ÜNAL SERT, HÜSEYİN VURAL, Esat M. Arslan, Şenol Ergüney, Mehmet Özeroğlu

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 361-366
SWL list zrrrirrer sistem ta; hastaligl tedavisinde guvenli ve etkili bit- tedavi yontemi olmasma rag-men,bobrek fonksiyonlart ve histolojik ,sty fiktiir ley lyre ban °kunst!: etkikride mevcuttur. Verapamil, allopurinol ve it.idometazinin Mbrek liarankim koruycu etkileri Tay.yanletpda bobrek fonksiyonlartm de-kerlendirmek amactyla iiriner beta NAG, GGT, beta-2 mikroglobulin dazeyleri esas almarak ve-rapantil, allopurinol ve irxdorrreiazirrirr. ESWL ye bagli bObrek parankim hasarzni azaltio etkileri arayttrildi. Ilygulamalarda ESIi/Linin bobrek lizerine ge-gicide olsa fokal hasar meydana getirdigi„ uy-gulanan druglarm ESWL ye baVt bObrek ha sartm amino etkisinin olmadzet gözlendi.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
TAVSANLARDAKi ESWL UYGULAMALARINDA VERAPAMIL, ALLOPURINOL VE iNDOMETAZilseiN BOBREK PARANKiMiNE KORUYUCU ETKILERi
, Vol. 10 (3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994, Yayın Tarihi : 16.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;