Teikoplanin Ve Vankomisinin Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Suşlarına İn-Vitro Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Mahmut Baykan,Mustafa Altındiş,Ali Sütçü,Bülent Baysal

  •  Yıl : 1997
  •  Cilt : 13
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 172-175
Özeti Selçuk Üniversitesi Tıp fakültesi Mikrobiyoloji ıy., Klinik M ikrobiyoloji Anabilim Dalı la-boratu•arına naili inceleme için gönderilen ve degişik örnekler-den ..soyutlanan 620 Staph-ylo•occus aureus (S. aureus) kökeni ile çalışıldı. Çalışılan suşlardan 86"sı (%14.0) Metisiline dirençll S. aureıts(MRSA) olarak tespit edildi. Vankomisinin ıcikoplaninin ise 46 MRSA kökenine invitro et-kinlikleri, Kir by-Bauer disk- diffizyon yöntemi ile çalışıldı. Bunun için vankomisin (30 mcg) ve te-ikoplanin (30 mcg) standart diskleri (Oxoid), kontrol olarak da S_auı-eus ATCC 25923 standart suşu kul-landmişnr_ incelenen 86 MRSA kökende vankomisine hiç direnç saptanmazken, 46 suşta teikoplanine karşı 2 (% 4.34) kökende direnç belirlendi. Sonuçta, MRSA7arda direnç indiksiyonunun vankomisinde; teikoplanine göre daha az olduğu k-anısına varılmıştır.

 

The studv was performed on 620 Staphyloccus isolated from various clinical specimens sent to Sel-, cuk University, Medical Faculty, Laboratory of-Microbiology and Clinical Microblology De-paı-tment . 86 (14.0 %) of alt microorganisms weı-e detected tü be methicillin-resistant. Activities of van-comycine and teicoplanin against 86 and 46 MRSA microorganisnıs in order were tested by Kirby-Bauer disc dfflısion method. Vancomycine(30 meg) and teicoplanin (30 mcg) standart discs were used and alsa S. aureus (ATCC 25923) standart strains was used as a contı-ol. As a res•lt, 17o resistance against vancomycine in 86 MRSA strains while there were 2 (4.34 %) re-sistant strains against teicoplanin in 46 MRSA mic-roorganisms.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mahmut Baykan, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Teikoplanin Ve Vankomisinin Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Suşlarına İn-Vitro Etkinliklerinin Karşılaştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 13(3)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme