Teikoplanin ve vankomisinin metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşlarına in-vitro etkinliklerinin karşılaştırılması

MAHMUT BAYKAN, MUSTAFA ALTINDİŞ, Ali Sütçü, BÜLENT BAYSAL

  • Yıl : 1997
  • Cilt : 13
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 172-175
Selçuk Üniversitesi Tıp fakültesi Mikrobiyoloji ıy., Klinik M ikrobiyoloji Anabilim Dalı la-boratu•arına naili inceleme için gönderilen ve degişik örnekler-den ..soyutlanan 620 Staph-ylo•occus aureus (S. aureus) kökeni ile çalışıldı. Çalışılan suşlardan 86"sı (%14.0) Metisiline dirençll S. aureıts(MRSA) olarak tespit edildi. Vankomisinin ıcikoplaninin ise 46 MRSA kökenine invitro et-kinlikleri, Kir by-Bauer disk- diffizyon yöntemi ile çalışıldı. Bunun için vankomisin (30 mcg) ve te-ikoplanin (30 mcg) standart diskleri (Oxoid), kontrol olarak da S_auı-eus ATCC 25923 standart suşu kul-landmişnr_ incelenen 86 MRSA kökende vankomisine hiç direnç saptanmazken, 46 suşta teikoplanine karşı 2 (% 4.34) kökende direnç belirlendi. Sonuçta, MRSA7arda direnç indiksiyonunun vankomisinde; teikoplanine göre daha az olduğu k-anısına varılmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Teikoplanin ve vankomisinin metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşlarına in-vitro etkinliklerinin karşılaştırılması
, Vol. 13 (3)
Geliş Tarihi : 13.10.1997, Kabul Tarihi : 13.10.1997, Yayın Tarihi : 13.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;