Tek Başına Dizestezi Bulgusu Olan Multipl Skleroz

Şule Şahin Onat,Zuhal Özişler

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 181-183
Özeti Multipl skleroz (MS), farklı klinik seyir özellikleri gösteren heterojen hastalık grupları içermektedir. MS lezyonları, merkezi sinir sisteminin farklı bölümlerinde oluşabildiğinden, çok çeşitli semptom ve belirtilere neden olabilirler. Bu vakada da olgunun dizestezi dışında herhangi bir bulgu olmadan MS tanısı almasını ve kas iskelet sistemi semptomatolojisinde MS’in çok farklı klinik tablolara bürünerek sinsi seyrine dikkat çekmek istedik. Yirmi iki yaşında bayan hasta fizik tedavi polikliniğine son bir aydır olan sağ kolda dizestezi şikayetiyle geldi. Yapılan muayenesinde tüm sağ kolda yaygın dizestezi dışında yüzeyel ve derin duyu kaybı, motor kayıp, derin tendon reflekslerinde kayıp,patolojik refleksi bulunmamaktaydı. Serebellar testleri normaldi. Özgeçmiş,soygeçmişinde özellik bulunmamaktaydı. Boyun grafisi normaldi. Bunun üzerine çekilen magnetik rezonans görüntülemede (MRG)’de spinal kortta C2-3 ve C3-4 düzeylerinde belirgin olmak üzere T2 sekansında hiperintens, beyindede sol sentrum semiovalede T1’de hipo, T2 kesitlerinde hiperintens sinyal özelliğinde olan ve İV Gad enjeksiyonu sonrası halkasal kontrastlanan, bilteral sentrum semiovale ve periventriküler beyaz cevherde milimetrik boyutlu demiyelinizan plaklar gözlendi. BOS’ta bakılan oligoklonal bant pozitif,IgG indeksi 0.98 idi. Rutin kan değerleri normaldi. Nörolojiyle birlikte değerlendirilen olgu klinik,radyolojik görüntüleme ve laboratuvar verileri ışığında olası diğer etiyolojilerde dışlandıktan sonra MS olarak değerlendirildi. Klasik bulgularla başladığında MS tanısı koymak kolaydır fakat atipik seyirde tanı koymak zorlaşmaktadır. Bu da branşımızın kapsamındaki hastaların semptom ve bulguların ne kadar çeşitli altta yatan hastalıkların ne kadar farklı olabileceğini göstermiştir.

 

Multiple sclerosis(MS) lesions can occur in different parts of the central nervous system therefore cause a variety of symptoms and signs.In this case receive a diagnosis of MS without finding anything other than dysesthesia and changed into a very different clinical pictures of musculoskeletal symptomatology of MS would like to draw attention to an insidious course. 22-year-old female patient physical therapy clinic complaining of dysesthesia that since the last 1 month in the right arm.All examination of the outside of the left arm common dysesthesia;cranial nerve,superficial and deep sensory,motor,deep tendon reflex and pathological reflexes examination was normal. There was no resume and family history feature.Neck x-ray was normal.But magnetic resonance imaging (MRI) in the spinal cord to be C2-3 and C3-4 levels hyperintense signal in the T2sequence and also in the brain in the left centrum semiovale hypointense signal in T1,hyperintense signal in T2sections,and after İV of Gad,bialteral centrum semiovale and periventricular white matter was observed enhancing rim millimeter-sized demyelinating plaques. In CSF oligoclonal bands tended positive IgGindex was 0.98. Routine blood tests was normal. After evaluating the case with neurology,clinical,radiological and laboratory data were evaluated by the MS after the exclusion of other etiology. 1000 mg/day dose intravenous methylprednisolone was given for 5 days. When the diagnosis of MS is easy to put the classic symptoms,but atypical in navigation is difficult to diagnose. This is how a variety of signs and symptoms within the scope of physical therapy clinics and how different it may indicate an underlying disease.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şule Şahin Onat, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fizik Tedavi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Şahin Onat Ş,Özişler Z.Tek Başına Dizestezi Bulgusu Olan Multipl Skleroz. Selcuk Med J 2014;30(4): 181-183

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tek Başına Dizestezi Bulgusu Olan Multipl Skleroz, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(4)
Geliş Tarihi : 26.04.2013, Kabul Tarihi : 18.08.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme