Tek Ve Çok Kullanımlık Cerrahi Örtülerin Maliyet Analizi

Ruküye Burucu,Saniye Gencer,Nesibe Günay Molu,Deniz Sağlam Özdemir

  •  Yıl : 2015
  •  Cilt : 31
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 4-7
Özeti Bu araştırma, tek kullanımlık ve çok kullanımlık cerrahi örtülerin tıbbi atık ve yıkama maliyetinin karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirildi. Tanımlayıcı tipteki araştırmanın örneklemini bir eğitim ve araştırma hastanesindeki izlenen 304 vaka oluşturdu. Veriler “cerrahi örtüler izlem formu” kullanılarak toplandı. Ameliyathanenin çalışma düzenine müdahale edilmedi ve vaka seçimi rastgele yapıldı. Her iki örtü grubu da, örneklem grubundaki tüm ameliyatlarda eşit sayıda kullanıldı ve araştırmacılar tarafında izlendi. Araştırmanın yapılabilmesi için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu ve Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulundan yazılı izinler alındı. Veriler sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma ile özetlendi, analizde t ve ANOVA testleri kullanıldı. Tek kullanımlık örtülerin maliyetini tıbbi atık ve malzemenin alınmasındaki maliyet oluşturmaktadır. Çok kullanımlık örtülerde ise kullanılan örtülerin yıkama, sterilizasyon maliyeti, maliyeti oluşturan başlıklardır. Çok kullanımlık örtülerin maliyetinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Tek kullanımlık örtülerin çok kullanımlık örtülere göre maliyeti daha düşüktür.

 

The purpose of that study is comparing reusuable and disposable dropes’ medical waste and washing expenditures. Sample of definer type study generates 304 case who fallowed at a training and research hospital.Parameters were collected with using “the inspection form of surgial dropes”.The work order of operating room was not interfereted and all cases were choosen randomly.Both drope groups were used in all surgeries which is in group of sample and it was watched by researchers.For practicable study;written written authority was gotten from Ethical Committee of The Selçuk University and Educational Planning and Coordination Committee of Konya Training and Research Hospital.Datas were summerized with number,percent,average and standart deviation. T and ANOVA tests were used on analysis.Findings: The cost of buying medical waste and materials generates the cost of disposable dropes. In case reusuable dropes,washing and sterilization costs on used dropes generate main costs .Resusuable dropes has a cot overrun was determined. Disposable dropes are more cost-effective than the disposable dropes.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ruküye Burucu,
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Burucu R,Gencer S, Günay Molu N, Sağlam Özdemir D.Tek ve Çok Kullanımlık Cerrahi Örtülerin Maliyet Analizi.Selçuk Med J 2015;31(1): 4-7

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tek Ve Çok Kullanımlık Cerrahi Örtülerin Maliyet Analizi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 31(1)
Geliş Tarihi : 30.06.2014, Kabul Tarihi : 01.11.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme