Tıbıa Defektlerının Aynı Tarafdakı Vaskularıze Fıbula Greftlerıyle Onarımı

Nedim Savacı,M. İ. Safa Kapıcıoğlu,Mahmut Mutlu

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 353-360
Özeti ceptli nedenlerle oliqatfribia defektlerinin ona-rilmastnda avni taraftaki fibulatun, peroneal peclikiillii vaskiilarke kemik grefti olarak kul-Zandman ivilepneyi cabuklaprmakta, avaskiiler nekroz- ve enfeksiyon riskini azaltmakta. anteliyat hastanede siiresini kisaltmaktathr. flas-tanemizde 6 vakada kuliandiguml bu yontemi uvgun vakalarda tercih ve taysiye etmekteyiz.

 

In. the repairing of tibial defects which were oc-curred by different causes, using of ipsilateral vas-tidal-Led graft of fibula which has the pellicle ofpe-roneal arter, improves rapid healing and reduces the risk of infection, avascular necrosis and hos-pitalisation. On suitable cases, we have preferred and advised this method performed on six cases in our clinic.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nedim Savacı, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tıbıa Defektlerının Aynı Tarafdakı Vaskularıze Fıbula Greftlerıyle Onarımı, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme