Tıkanma Sarılığında Kolanjiojejunostomi

Yalçın Kekeç,Hüsnü Sönmez,Emin U. Erkoçak,Haluk Demiryürek,Rıfkı Altınay,Cemalettin Camcı

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 158-165
Özeti Ocak 1989 tarihinden itibaren 14 hastaya tıkanma ikteri nedeniyle kolanjiojejunostomi uygulandı. Tıkanma ikterli üç hastada santral, beş hastada peri-feral, bir hastada önce santral, sonra periferal kolanji-ojejunostomi uygulandı. Bütün hastalarda anasto-mozlarda stent kullanıldı. Dört hasta erken dönemde eksitus oldu. Benign striktürü bulunan üç hasta sağlıklı durumdadır. Malign striktürü bulunan yedi hastada yaşamları süresince konforlu yaşam sağlandı. Kolanjiojejunostominin tıkanma sarılıp bulunan uygun hastalarda etkin bir cerrahi girişim olduğunu düşünmekteyiz.

 

Since Jaunuary 1989, cholangiojejunostomy was performed in 14 patients with obstructive icter. Obstruction was due to benign stricture in three patients and malign stricture in 11 patients. Central cholangiojejunostomy in eight patients, periferal cholangiojejunostomy in five patients, periferal and central cholangiojejunostomy in one paüent were performed. Stent was used in all patients. Four patients died in early period. Three patients with benign strictures are healty. In seven patients with strictures due to malignant diseases, comfortable survivals were provided until their deads. On conclusion, we believe cholangiojejunostomy is an effective procedure for the suitable patients who have obstructive icter.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Yalçın Kekeç, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tıkanma Sarılığında Kolanjiojejunostomi, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(2)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme