Tıp Doktorları Ve Dıs Doktorlarının El Florasındakı Bakterıyel Ye Fungal Kolonizasyon

Duygu Fındık,Onur Ural,Bülent Baysal

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 121-124
Özeti Oniversitemiz Tip Fakiiltesinde Dalian 50 tip doktoru ye Disc Fakiiltesiinde calilan 50 did doktorunun el fiorasindaki bakteriyel ve fungal kolonizasyon aragirildi. Tip doktorlarinin 7'sinde' (%14) gram negatif bakteriyel kolonizasyon teshit edilirken hicbirinin elinde mantar iirernedi. Ca-lip-ken eldiven kullanan did doktorlarintn hirinde (%2) gram negatif bakteriyel kolonizasyon bu-lunurken bu grupta da mantar iiremedi. Bir onceki caliptartuzda ayni hastanede hemp-elerin ellerinde %20.4 oraninda gram negatif %8.6 ora-ninda ise fungal kolonizasyon Eldiven kullanmantn ye el yikamanzn bakteriyel ve fungal ko-lonizasyonu azaltngini dolayisi ile hastane in-feksiyonlarindan korunmada ijnemli oldugunu

 

The bacterial and fungal colonisation of the hands flora of the 50 medical doctors working at the hospital of faculty of medicine and 50 dentists wor-king at the hopsital of faculty of dentist were in-vestigated.From the hands of the 7 (14%) medical doctors we determined gram negative bacterial co-lonisation but no fungus. We determined gram ne-gative colonisation from only one (2%) of the hands of the dentists who were using glovws while working and also from the hands of the dentists we could`nt derirmine fungal colonisation. We had been de-termined 20.4% gram negative and 8.6% fungal co-lonisation from the hands of the nurses that worked at the same hospital in our previous investigation. We thought that using gloves and washing hands had been decreased gram negative and fungal co-lonisation and this is very important for preventing nosocomial infections.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Duygu Fındık, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tıp Doktorları Ve Dıs Doktorlarının El Florasındakı Bakterıyel Ye Fungal Kolonizasyon, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme