TIP DOKTORLARI VE DIS DOKTORLARININ EL FLORASINDAKI BAKTERIYEL YE FUNGAL KOLONiZASYON

BÜLENT BAYSAL, DUYGU FINDIK, ONUR URAL

  • Yıl : 1995
  • Cilt : 11
  • Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 121-124
Oniversitemiz Tip Fakiiltesinde Dalian 50 tip doktoru ye Disc Fakiiltesiinde calilan 50 did doktorunun el fiorasindaki bakteriyel ve fungal kolonizasyon aragirildi. Tip doktorlarinin 7'sinde' (%14) gram negatif bakteriyel kolonizasyon teshit edilirken hicbirinin elinde mantar iirernedi. Ca-lip-ken eldiven kullanan did doktorlarintn hirinde (%2) gram negatif bakteriyel kolonizasyon bu-lunurken bu grupta da mantar iiremedi. Bir onceki caliptartuzda ayni hastanede hemp-elerin ellerinde %20.4 oraninda gram negatif %8.6 ora-ninda ise fungal kolonizasyon Eldiven kullanmantn ye el yikamanzn bakteriyel ve fungal ko-lonizasyonu azaltngini dolayisi ile hastane in-feksiyonlarindan korunmada ijnemli oldugunu
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
TIP DOKTORLARI VE DIS DOKTORLARININ EL FLORASINDAKI BAKTERIYEL YE FUNGAL KOLONiZASYON
, Vol. 11 (2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995, Yayın Tarihi : 15.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;