Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Pratik Derslerinde Kullanılan Pratik Ders Slaytları Hakkındaki Görüşleri

Mustafa Büyükmumcu,Anıl Didem Aydın,Döndü Akın,Mehmet Tuğrul Yılmaz,Abdurrahman Said Bodur

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 71-74
Özeti Çalışmada 113 tıp öğrencisinin, anatomi pratik eğitiminde maketlerin ve kemiklerin resimlerinin, slaytlarda kullanılması ile ilgili görüşleri değerlendirilmiş ve bu slaytların anatomi pratik eğitimine etkilerinin değerlendirilmesi hakkındaki yorumlar toplanmıştır. Çalışma Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nde 2011-2012 yılları arasında Dönem 2 öğrencilerinde gerçekleştirildi. Çalışmaya katılan gönüllü öğrenciler 18-30 yaşları arasında idi. Öğrencilere açık uçlu 3 adet sorudan oluşan bir anket uygulandı. Elde edilen veriler SPSS programında değerlendirildi. Öğrencilerin ankette yer alan pratik ders slaytlarının olumlu, olumsuz ve geliştirilmesi yönündeki hazırlanmış 3 adet açık uçlu soruya verdikleri cevaplar gruplandırıldı, istatistiki açıdan önem dereceleri belirlendi. Öğrencilerin tamamı pratik ders slaytlarının, anatomi pratik eğitimine olumlu etki ettiğini bildirmişlerdir. Öğrencilerin %28’i olumsuz görüş belirtmezken, %16’sı geliştirilmesi yönünde herhangi bir görüş belirtmemişlerdir. Pratik ders slaytlarının konunun anlaşılmasına destek sağladığı fikrine erkek öğrencilerin %20,5’i, kızların ise % 1,8’i görüş bildirmişlerdir (p<0,001). Erkek öğrencilerin %15,4’ü pratik derslere katılıma gerek olmadığını düşünürken, kız öğrencilerin tamamı tam tersini düşünmektedirler. Erkek öğrencilerin tamamı kız öğrencilerin ise %19,1’i pratik ders slaytlarının geliştirilmesi gerektiğini, slaytların sonunda soru ve özet şeklinde bir kısmın bulunması görüşünü bildirmişlerdir. Anatomi pratik eğitiminde maket ve kemik resim slaytlarının kullanılmasının öğrenme sürecine olumlu katkı sağlayacağı ortaya çıkmıştır. Slayt kullanımının teknik, içerik ve çeşitlilik açısından geliştirilmesinin gerekliliği belirlenmiştir. Sonuç olarak, anatomi eğitim sürecinde daha iyiye ulaşmak için, öğrenci düşüncelerinin alınmasının, anatomi pratik eğitimine katkı sağlayabileceği belirlenmiştir.

 

In this study, 113 medical students views which related to using of the photographs of bones and anatomical models on the slides were evaluated and tried to gather comments about effects of slides to anatomy practical education. A questionnaire which consisting of three open-ended question was prepared by the Anatomy Department of Meram Medical Faculty of the Konya University and then they were presented to 113 students. Participants ages of this survey were between 18-30. The obtained data were evaluated using SPSS computer program. The answers that questionnaire about the practical trainings shows; classified through the student opposition wheter: negative, positive and evolution. Whole the volunteers reported that there is a positive impact on the education of practical anatomy using the slides. While 28 % of the students did not give negative opinion on the other hand, 16 % of the students did not give any opinion for evaluating this slides. 20,5% of male students and %1,8 female students gave an opposition about the “advantage of practical slides for lessons” (p<0,001). 15,4% of male students opposition shows that there is no need to attend the classes, on the other hand; 100% of female students disagree on this view. 100% of male students and 19,1% female students agreed on an idea that the slides should develop and evaluate by adding the opinion such that; in the conclusion of the slides there should be questions and the summary. Using the models, bones and slides have a possitive effect on learning anatomy practical education. The results demonstrate that; slides method should be developed by such a subject: technique, meaning and variation. As a result, to reach the better goals on anatomy education, it can be better for anatomy practical education that matter the opinion of students.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mustafa Büyükmumcu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anatomi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Pratik Derslerinde Kullanılan Pratik Ders Slaytları Hakkındaki Görüşleri, Araştırma Makalesi,
, Vol. 29(2)
Geliş Tarihi : 12.10.2012, Kabul Tarihi : 12.02.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme