Tip Iı Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Demır, Bakır Ve Bazi Antioksidan Maddelerın Düzeylerının Araştırılması

Sadinaz Kalak,İdris Akkuş,Osman Çağlayan,Mahmut ay,Elif Zeren

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 361-365
Özeti Çalışmamızda. 34-77 yaşları arasında tip II diabetes mellitus7u 27 (15 kadın, 12 erkek) hasta ile 30 - 74 yaşları arasında 22 (12 kadın, 10 erkek) sağlıklı kişide serum bakır, seruloplazmin, ürik asit, demir, transferrin, ansature demir bağlama kapasitesi (U1BC), total demir bağlama kapasitesi (TIBC) ve transferrin % satürasyon düzeyleri tayin edildi. Hasta grubunda serum seruloplazmin düzeyi kontrol grubuna göre önemli derecede yüksek bu-lunurken diğer parametreler arasında herhangi bir fark görülmedi. Seruloplazmindeki bu artışın nedeni izah edilemedi. Bulgularımız literatür bulgular, ışığında tartışıldı.

 

In the present study. serum copper. re-ruloplasmin, uric and, iron. unsaturated iron bin-ding capacity (UIBC), total iron hinding capacity (TIBC), transferrin and % transferrin saturation le-vels of patients with type II diahetes mellitus and he-althy controls were investigated. Patients were con-sisted of 27 cases (12 male, 15 female) aged 34 - 77 years and controls consisted of 22 subjects (10 male, 12 female) aged 30 - 74 years. Serum ceruloplasmin concentrations of diahetics was significantly increased compared ta that of he-alty controls (p: 0.01). There was no signıficant dif-ference hetween the other parameters. The un-derlying mechanism of increased ceruloplasmin level of diahetic patients is not known. The results are discussed in •iew of literature findings.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sadinaz Kalak, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tip Iı Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Demır, Bakır Ve Bazi Antioksidan Maddelerın Düzeylerının Araştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(4)
Geliş Tarihi : 13.10.1996, Kabul Tarihi : 13.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme