Tirodektomi Sonrası Verilen Tiroksin Tedavisinin Kemik Mineral Dansitesine Etkisi

ERDAL GÖÇMEN, TAMER ERTAN, Fevzi Kurt, MEHMET KILIÇ, Aydın Bilgin, MAHMUT KOÇ

  • Yıl : 2005
  • Cilt : 21
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 104-108
Tiroideektomi sonrası tiroksinin süpresif veya idame amaçlı kullanımı oldukça yaygındır. Ancak uzun dönem tiroksin tedavisinin kemik mineral dansitesine (KMD) etkisi tartışmalıdır. Bu çalışmada amaç tiroidektomi sonrası uzun dönem tiroksin tedavisi alan premenopozal ve postmenopozal kadınların sekonder osteoporoz açısından bir risk altında olup olmadığının belirlenmesidir. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Cerrahi Kliniğinde Eylül 2001- Ekim 2003 tarihleri arasında farklı nedenlerle tiroidektomi uygulanan 33 premenopozal ve 17 postmenepozal kadın hasta çalışmaya alındı. Tiroidektomi sonrası 50-200 mcg/gün L-tiroksin başlanan hastalara daha sonraki kontrollerde gerektiğinde doz ayarlanması yapıldı. Hastalarda preoperatif, postoperatif 6. Ay ve 1. Yılda lomber vertebra, femur boynu ve Wards üçgeninde Dual-Energy X-Ray absorbsiyometri yöntemiyle KMD ölçümleri yapıldı. Premenopozal ve postmenopozal hastalar arasında tiroid hormon düzeyleri ve L-tiroksin dozu açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Her iki grupta da preoperatif, postoperatif 6. ay ve 1. yıl KDM’leri açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Premenepozal ve postmenepozal hastalarda preoperatif tanı, yapılan cerrahi işlem, L-tiroksin dozu ve süresinin KMD ile ilişkisi bulunamamıştır. Tiroidektomi sonrası uzun dönem tiroksin tedavisinin tek başına KMD’sinde azalmaya sebep olacak bir etken olmadığını düşünmekteyiz.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Tirodektomi Sonrası Verilen Tiroksin Tedavisinin Kemik Mineral Dansitesine Etkisi
, Vol. 21 (4)
Geliş Tarihi : 18.03.2004, Kabul Tarihi : 18.03.2004, Yayın Tarihi : 30.09.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;