Tirodektomi Sonrası Verilen Tiroksin Tedavisinin Kemik Mineral Dansitesine Etkisi

Erdal Göçmen,Tamer Ertan,Fevzi Kurt,Mehmet Kılıç,Aydın Bilgin,Mahmut Koç

  •  Yıl : 2005
  •  Cilt : 21
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 104-108
Özeti Tiroideektomi sonrası tiroksinin süpresif veya idame amaçlı kullanımı oldukça yaygındır. Ancak uzun dönem tiroksin tedavisinin kemik mineral dansitesine (KMD) etkisi tartışmalıdır. Bu çalışmada amaç tiroidektomi sonrası uzun dönem tiroksin tedavisi alan premenopozal ve postmenopozal kadınların sekonder osteoporoz açısından bir risk altında olup olmadığının belirlenmesidir. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Cerrahi Kliniğinde Eylül 2001- Ekim 2003 tarihleri arasında farklı nedenlerle tiroidektomi uygulanan 33 premenopozal ve 17 postmenepozal kadın hasta çalışmaya alındı. Tiroidektomi sonrası 50-200 mcg/gün L-tiroksin başlanan hastalara daha sonraki kontrollerde gerektiğinde doz ayarlanması yapıldı. Hastalarda preoperatif, postoperatif 6. Ay ve 1. Yılda lomber vertebra, femur boynu ve Wards üçgeninde Dual-Energy X-Ray absorbsiyometri yöntemiyle KMD ölçümleri yapıldı. Premenopozal ve postmenopozal hastalar arasında tiroid hormon düzeyleri ve L-tiroksin dozu açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Her iki grupta da preoperatif, postoperatif 6. ay ve 1. yıl KDM’leri açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Premenepozal ve postmenepozal hastalarda preoperatif tanı, yapılan cerrahi işlem, L-tiroksin dozu ve süresinin KMD ile ilişkisi bulunamamıştır. Tiroidektomi sonrası uzun dönem tiroksin tedavisinin tek başına KMD’sinde azalmaya sebep olacak bir etken olmadığını düşünmekteyiz.

 

The use of thyroxin for suppression or replacement therapy following thyroidectomy is very common. But İts effect on bone mineral density (BMD), is beeing debated. The aim of this study is to determine whether long term thyroxine therapy is a risk factor fort he development of secondary osteoporosis in premenopousal and postmenopousal womwn after thyroidectomy. 33 premenopousal and 17 postmenopousal female patients who had thyroidectomy for different indications in Ankara Numune Teaching and Research Hospital department of fifth surgery clinic between September 2001 and October 2003 were included in this study. The patientswere put on 50-200 mcg/day L-thyroxine postoperatively and dosage was adjusted on routine follow-ups. BMD of patients at lumbar, femoral neck and Ward triangle regions was measured using dual energy X-ray absorptiometry preoperatively and postoperatively after 6th month and first year. There was no significant difference in thyroid hormone levels and I-thyroxine döşe between the premenopousal and postmenopousal patients (p>0.05). There was no significant difference in preoperative, postoperative 6th month and postoperative first year BMD of patients groups (p<0.05). no correlation was detected between the BMD and preoperative diagnosis, surgical procedure , the döşe and duration of L-thyroxine therapy. In conclusion we think that long-term thyroxine therapy is not a single predisposant factor for decrease in BMD.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Erdal Göçmen, Ankara Numune Eğitim ve Arafltırma Hastanesi 5. Cerrahi Klini¤i
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tirodektomi Sonrası Verilen Tiroksin Tedavisinin Kemik Mineral Dansitesine Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 21(4)
Geliş Tarihi : 18.03.2004, Kabul Tarihi : 07.09.2005
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme