Tiroid Hastalıklarının Tanısında Tirolenfografının Değerı

Mehmet Metin Belviranlı,Adnan Kaynak,Adil Kartal

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 565-571
ÖzetiTirolenfo.grafinin tiroid hastalıkları tanısındaki değerinin araştırılması amacıyla, tiroid patolojisi düşünülen 30 hasta çalışmaya alındı. Hastalarda fizik muayene, sintigrafi, ultrasonografi bulgular', T3, T4, MI değerleri ve tirolenfografi sonuçları ameliyat ve histopatoloji sonu•lartyla karşılaştırıldı. Çalışmamızda fizik muayene ile % 75, tiroid sin-tigrafisi ile % 78,5, ultrasonografi ile solid-kistik ayırırnıııda % 84,2 oranında doğru tanı kondu. Ti-rolenfograji % 91,8 oranında başarılı bulundu. Ti-rokııfografi plonjan guaır tanısında, ıiroidde be-nign-malign lezyon ayırımı/Ida, diffüz hiperplazi tanısında % 100 başarılı idi. Bu yöntemle servikal lenf nodülleri de belirlenebildi. Dört hastada işlemin uygulanmasına engel teşkil etmeyen önemsiz komp-likasyonlar görüldü.

 

In order to investigate the diagnostic wılue of thyrolymphography iri thyroid diseas, 30 thyroid pa-tients were studied. The physical examination, thyro-id radiolodine scan, thyroid ultrasonography, T3, T4, TS11 and thyrolymphography results were com-pared with the operative and histopathological frıi-dings. in Iliis study, the diagnostic value of physical examination was found 75 %, thyroid scan 78.5%, solid and cystic nodule differantiation with ult-rasonography ratio 84.2 %. Thyrolymphography was successful in 91,8 % and worked ju the di-agnosis of all patients with substernal extension, ma-lignity and diffuse hffierplasia. The servical lymph nodes vere also able to be demonstrated by Mis met-hod. ln four •ases, unimporıant complimtions which were not obligative to the attempt were observed
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Metin Belviranlı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tiroid Hastalıklarının Tanısında Tirolenfografının Değerı, Araştırma makalesi,
, Vol.8(4)
Geliş Tarihi : 23.10.1992, Kabul Tarihi : 23.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco