Tıroidektomi Teknıklerının Nervus Rekurrens Paralızisi Oranına Etkisi (on Çalısma)

Osman Güler,Metin Aydın,Muzaffer Kırış

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 263-266
Özeti Tiroid cerrahisinde, N. Rekurrens yaralanrnast guniirnazde de buyuk bir problerndir. Rekurrens'in hasar gorme olastligt guatrin morfolojisi, fonk-siyonel dururnu ye esas itibariyle rezeksiyon teknigi ile ill kilidir. Bu nedenle tiroidektomi tekniklerinde inodifikasyonlar geli,vtirilmektedir. Ekim 1994 ye Mart 1996 tarihleri arasinda Yiizuncii Ytl Uni-versitesi Tip Faakulesi Hastanesi Genel Cerrahi Kli-niginde bilateral subtotal tiroidektomi yap:Ian 57 guatr olgusu calrFma kapsamtna almmtpr. 27 oi-guda N. Rekurrens operasyon esnasincla goriildii ye inferior tiroid arterler baglandi. 30 olguda ise int-rakapsiiler caltoldr. Operasyon oncesi ye operasyon sonrast indirekt laringoskopi ile kord vocal mu-ayenesi yaprldt. Birinci grupta 1 olguda bilateral (%3.7), 1 olguda tek tarafli (%3_7) sinir paralizisi saptanch. Ikinci grupta ise sadece 1 olguda tek ta-raflt sinir paralizisi (% 3.3) saptandt. Bilateral sinir paralizisi saptanan hasta haric. digerleri ,vifa buldu On calt,saffuzin sonucunda, intrakapsiiler teknigin N. Rekurrens hasartnt azalttigt

 

Recurrent Laryngeal Nerve injury still remains the major problem in thyroid gland surgery and is influenced both by morphology and function of the goitre and essentially by the resection technique. Therefore, the modifications have been improved in thyroidectomy technique. Fifty-seven goitre patients who underwent bilateral subtotal thyroidectomywere taken into the study in Medicine Faculty of Vie-zancii Yil University, Department of General Sur-gery from October 1994 and March 1996.Recurrent laryngeal nerves were seen in 27 patients and in-ferior thyroid ateries were tied, although int-racapsular thyrodiectorny was performed in 30 pa-tients. The vocal cord examination with indirect laryngoscopy was carried out before the operation and postoperatively. The laryngeal nerve injury was established in 1. grog both bilateral (one patient-3.7%) and unilateral (one patient-3.7%), althought it was established in 2. group unilateral only in one patient (3.3%). Except one patient who was de-termined bilateral nerve inury, others recovered. In conclusion of our preliminary study, it has been seen that decreased the laryngeal nerve injury of int-racapsular technique.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Osman Güler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tıroidektomi Teknıklerının Nervus Rekurrens Paralızisi Oranına Etkisi (on Çalısma), Araştırma makalesi,
, Vol. 12(3)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme