Tiroidin İnce Iğne Aspirasyon Biopsisi

Şakir Tavlı,İrfan Tunç,Adnan Kaynak,Şükrü Bülent Özer,Şakir Tekin,Lema Tavlı

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 45-50
Özeti 48 nodüler guatr olgusuna ince iğne aspirasyon biopsisi uygulanmış, sitolojik sonuçlar histopatolo-jik tanılarla karşılaştırılarak ince iğne aspirasyon bi-opsisinin sensitivite, spesifisite ve tanısal doğruluk oranları ortaya konmuştur. Bu bulguların ışığında ince iğne aspirasyon biopsisi sitolojisinin tiroid nodüllerinin natürünün saptanmasında güvenilir bir yöntem olduğu ve be-nign tiroid hastalıkları nedeni ile yapılan gereksiz tiroidektomi işlemlerini azaltma yönünde kullanılması gerektiği vurgulanmıştır.

 

We have performed 48 fine needleaspiration biopsy to the nodular lesions of the thyroid gland, the cytologic resuüs were compared with the histopathologic diagnosis and the spesificty, sensitivity and the diagnosiic accuracy offine needle aspiration biopsy were evaluated. In conclusion, fine needle aspiration biopsy is reliable in nodular thyroid disease and should be performed to provide unnecessary thyroidectomies in patients with benign thyroid disease.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şakir Tavlı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tiroidin İnce Iğne Aspirasyon Biopsisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 7(1)
Geliş Tarihi : 18.11.1991, Kabul Tarihi : 18.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme