TİROİDİN İNCE IĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİ

ŞAKİR TAVLI, İrfan Tunç, ADNAN KAYNAK, ŞÜKRÜ BÜLENT ÖZER, ŞAKİR TEKİN, LEMA TAVLI

  • Yıl : 1991
  • Cilt : 7
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 45-50
48 nodüler guatr olgusuna ince iğne aspirasyon biopsisi uygulanmış, sitolojik sonuçlar histopatolo-jik tanılarla karşılaştırılarak ince iğne aspirasyon bi-opsisinin sensitivite, spesifisite ve tanısal doğruluk oranları ortaya konmuştur. Bu bulguların ışığında ince iğne aspirasyon biopsisi sitolojisinin tiroid nodüllerinin natürünün saptanmasında güvenilir bir yöntem olduğu ve be-nign tiroid hastalıkları nedeni ile yapılan gereksiz tiroidektomi işlemlerini azaltma yönünde kullanılması gerektiği vurgulanmıştır.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
TİROİDİN İNCE IĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİ
, Vol. 7 (1)
Geliş Tarihi : 18.11.1991, Kabul Tarihi : 18.11.1991, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;