Toraks Travması

Sami Ceran,Güven Sadi Sunam,Mehmet Gök,Simsen Avvuran,Tahir Yüksek,Hasan Solak,Tunç Solak

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 215-216
Özeti 1983 ve 1994 ytllart arastnda klinigimizde toraks yaralatzmast gecirm4 1064 hasta yattrilarak tedavi Bu vakalartn 762'si (%71 .61 ) kiint toraks travinast, 294'u (%23.40) kesici delici alet ya-ralanmast, 537i (%4 .98 ) ateVi silah yaralanmast idi. 1014 (%95.30) vakaya konser-vatif tedavi (kapalt to-raks drenajt, trakeostomi, toraks thwart defekt ta-miri, aspirasyon, medikal tedavi) uygulandt. Diger kalan 50 vakaya (%4.69) ise cerrahi gir4imde bu-lunuldu. Cerrahi miidahale 19 (%1.78) vakada acil olarak 31 (%2.91) vakada da komplikasyonlart do-laytstyla gel' uygulandt. Konservatiif tedavi gO-renlerin 986 (%97.2)'si, erken cerrahi radahale edilenlerin 16 (%84.2)si gec cerrahi miidahale edi-lenlerin 28(%2.76)'st erken cerrahi miidahale edi-lenlerin 3 (% 15.78)'i gel cerrahi miidahale edi-lenlerin 4 (% eksitusla sonuclandi.

 

1064 cases who were treated in the Thoracic Surgery Clinic, Faculty of Medicine, Universty of Selcuk between 1983 and 1994 were presented 762 of them injured due to blunt trauma, 249 were due to sharp weapons and is were gunshad wounds. 50 cases were treated surgically. Results are sum-marized in the article and involving literature was discussed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Sami Ceran, Necmettin Erbakan Üniversitesi MERAM TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Toraks Travması, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme