Torsiyone Meckel Divertikülüne Bağlı İleus

Tuğrul Çakır,Arif Aslaner,Erdem Can Yardımcı,Burhan Mayir,Umut Rıza Gündüz

  •  Yıl : 2017
  •  Cilt : 33
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 34-35
Özeti Yetişkinlerde Meckel divertikülü mekanik bağırsak tıkanıklığının nadir bir nedenidir. Non spesifik semptom ve preoperatif tanı yetersizliği sebebiyle cerrahlar bu nadir durumu akıllarında bulundurmalıdırlar. Yirmi sekiz yaşındaki erkek hasta acil servisimize yaklaşık 8 saat önce başlayan karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri ile başvurdu. Hastaya akut ince bağırsak tıkanıklığı tanısı konuldu ve acil cerrahiye alındı. Operasyonda ileoçekal valfin 60 cm proksimalinde ileumu torsiyone etmiş bir Meckel divertikülü ve proksimalindeki ince barsakta distansiyon izlendi. Torsiyone olmuş ileum detorsiyone edildi ve Meckel divertikülüne rezeksiyon uygulandı. Hasta Postoperatif 3. Günde taburcu edildi. Spesimenin histopatolojisi 3x2x1cm boyutlarında Meckel divertikülü olarak raporlandı.

 

Meckel’s diverticulum is a rare cause of mechanical intestinal obstruction in adults. Due to non-specific symptoms and preoperative diagnosis of this rare condition, surgeons should keep in mind. A 28-year-old male patient was admitted to our emergency department with abdominal pain, nausea and vomiting for about 8 hours before onset. The patient was diagnosed as acute small bowel obstruction and underwent emergency surgery. At operation a torsioned ileum due to Meckel’s diverticulum 60 cm proximal to ileocecal valve and small bowel distention proximal to this site was seen. Ileum was detorsioned and Meckel’s diverticulum resection was performed. The patient was discharged on postoperative day 3. Histopathologic specimen were reported as Meckel’s diverticulum in 3x2x1cm size.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Tuğrul Çakır, Kamu Hastaneler Kurumu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Torsiyone Meckel Divertikülüne Bağlı İleus, Olgu Sunumu,
, Vol. 33(2)
Geliş Tarihi : 19.02.2015, Kabul Tarihi : 25.04.2015
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme